1958R0001 — PL — 01.01.2007 — 006.001


Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

►B

ROZPORZĄDZENIE NR 1

w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

(Dz.U. P 017, 6.10.1958, p.385)

zmienione przez:

 

 

Dziennik Urzędowy

  No

page

date

 M1

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 920/2005 z dnia 13 czerwca 2005 r.

  L 156

3

18.6.2005

►M2

ROZPORZĄDZENIE RADY WE nr 1791/2006 z dnia 20 listopada 2006 r.

  L 363

1

20.12.2006


zmienione przez:

 A1

Akt Przystąpienia Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

  L 73

14

27.3.1972

 A2

Akt Przystąpienia Grecji

  L 291

17

19.11.1979

 A3

  L 302

23

15.11.1985

 A4

Akt Przystąpienia Austrii, Szwecji i Finlandii

  C 241

21

29.8.1994

 A5

Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej

  L 236

33

23.9.2003
▼B

ROZPORZĄDZENIE NR 1

w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty GospodarczejRADA EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY GOSPODARCZEJ,

uwzględniając art. 217 Traktatu, zgodnie z którym system językowy instytucji Wspólnoty, bez uszczerbku dla postanowień regulaminu Trybunału Sprawiedliwości, określa Rada, stanowiąc jednomyślnie,

a także mając na uwadze, co następuje:

każdy z czterech języków, w których sporządzony został Traktat, jest uznany za język urzędowy w jednym lub wielu Państwach Członkowskich Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:▼M2

Artykuł 1

Językami urzędowymi i językami roboczymi instytucji Unii są języki: angielski, bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, litewski, łotewski, maltański, niemiecki, niderlandzki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski.

▼B

Artykuł 2

Dokumenty kierowane do instytucji przez Państwo Członkowskie lub osobę podlegającą jurysdykcji Państwa Członkowskiego są sporządzane w jednym z języków urzędowych do wyboru przez nadawcę. Odpowiedź jest sporządzana w tym samym języku.

Artykuł 3

Dokumenty kierowane przez instytucję do Państwa Członkowskiego lub osoby podlegającej jurysdykcji Państwa Członkowskiego są sporządzane w języku tego państwa.

▼M2

Artykuł 4

Rozporządzenia i inne dokumenty powszechnie obowiązujące sporządza się w językach urzędowych.

Artykuł 5

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej publikuje się w językach urzędowych.

▼B

Artykuł 6

Instytucje mogą określić szczegółowe zasady stosowania systemu językowego w swych regulaminach.

Artykuł 7

System językowy postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości jest określony w jego regulaminie.

Artykuł 8

Jeśli w Państwie Członkowskim funkcjonuje kilka języków urzędowych, stosowanie języka, na wniosek państwa zainteresowanego, zostaje określone zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z ustawodawstwa tego państwa.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.