1958R0001 — NL — 01.01.2007 — 006.001


Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

►B

VERORDENING No. 1

tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap

(PB P 017, 6.10.1958, p.385)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  No

page

date

 M1

VERORDENING (EG) Nr. 920/2005 VAN DE RAAD van 13 juni 2005

  L 156

3

18.6.2005

►M2

VERORDENING (EG) Nr. 1791/2006 VAN DE RAAD van 20 november 2006

  L 363

1

20.12.2006


Gewijzigd bij:

 A1

Toetredingsakte van Denemarken, Ierland, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

  L 73

14

27.3.1972

 

(aangepast door Besluit van de Raad van 1 januari 1973)

  L 002

1

..

 A2

Toetredingsakte van Griekenland

  L 291

17

19.11.1979

 A3

  L 302

23

15.11.1985

 A4

Toetredingsakte van Oostenrijk, Finland en Zweden

  C 241

21

29.8.1994

 

(aangepast door Besluit 95/1/EG, Euratom, EGKS van de Raad)

  L 001

1

..

 A5

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond

  L 236

33

23.9.2003
▼B

VERORDENING No. 1

tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische GemeenschapDE RAAD VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP,

Gelet op artikel 217 van het Verdrag volgens hetwelk de regeling van het taalgebruik door de instellingen van de Gemeenschap met eenparigheid van stemmen door de Raad wordt vastgesteld, onverminderd de bepalingen van het reglement van het Hof van Justitie;

Overwegende dat elk der vier talen waarin het Verdrag is opgesteld, in een of meer Lid-Staten van de Gemeenschap als officiële taal is erkend;

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:▼M2

Artikel 1

De officiële talen en de werktalen van de Instellingen van de Unie zijn het Bulgaars, het Deens, het Duits, het Engels, het Ests, het Fins, het Frans, het Grieks, het Hongaars, het Iers, het Italiaans, het Lets, het Litouws, het Maltees, het Nederlands, het Pools, het Portugees, het Roemeens, het Sloveens, het Slowaaks, het Spaans, het Tsjechisch en het Zweeds.

▼B

Artikel 2

De stukken die door een Lid-Staat of door een persoon ressorterende onder de jurisdictie van een Lid-Staat aan de instellingen worden gezonden, worden naar keuze van de afzender gesteld in een der officiële talen. Het antwoord wordt in dezelfde taal gesteld.

Artikel 3

De stukken die door de instellingen aan een Lid-Staat of aan een persoon ressorterende onder de jurisdictie van een Lid-Staat worden gezonden, worden gesteld in de taal van die Staat.

▼M2

Artikel 4

De verordeningen en andere stukken van algemene strekking worden gesteld in de officiële talen.

Artikel 5

Het Publicatieblad van de Europese Unie verschijnt in de officiële talen.

▼B

Artikel 6

De instellingen kunnen de wijze van toepassing van de onderhavige regeling in hun reglement van orde vaststellen.

Artikel 7

Het taalgebruik bij de procesvoering van het Hof van Justitie wordt geregeld in het Reglement voor de procesvoering van het Hof.

Artikel 8

Wat de Lid-Staten betreft waar verschillende officiële talen bestaan, zal het gebruik van de taal op verzoek van de betrokken Staat worden vastgesteld volgens de algemene regels welke uit de wetgeving van die Staat voortvloeien.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en rechtstreeks van toepassing in iedere Lid-Staat.