1958R0001 — LV — 01.01.2007 — 006.001


Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

►B

REGULA Nr. 1,

ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas

(OV P 017, 6.10.1958, p.385)

Grozīta ar:

 

 

Oficiālais Vēstnesis

  No

page

date

 M1

PADOMES REGULA (EK) Nr. 920/2005 (2005. gada 13. jūnijs),

  L 156

3

18.6.2005

►M2

PADOMES REGULA (EK) Nr. 1791/2006 (2006. gada 20. novembrī),

  L 363

1

20.12.2006


Grozīta ar:

 A1

Dānijas, Īrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pievienošanās akts

  L 73

14

27.3.1972

 A2

Grieķijas pievienošanās akts

  L 291

17

19.11.1979

 A3

  L 302

23

15.11.1985

 A4

Austrijas, Zviedrijas un Somijas pievienošanās akts

  C 241

21

29.8.1994

 A5

Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā

  L 236

33

23.9.2003
▼B

REGULA Nr. 1,

ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodasEIROPAS EKONOMIKAS KOPIENAS PADOME,

ņemot vērā Līguma 217. pantu, kurā paredzēts, ka noteikumus par valodu lietošanu Kopienas iestādēs, neskarot Tiesas reglamenta noteikumus, ar vienprātīgu lēmumu pieņem Padome.

tā kā katru no četrām valodām, kurās izstrādāts Līgums, atzīst par oficiālu valodu vienā vai vairākās Kopienas dalībvalstīs,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.▼M2

1. pants

Savienības iestāžu oficiālās valodas un darba valodas ir angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valoda.

▼B

2. pants

Dokumentus, ko dalībvalsts vai dalībvalsts jurisdikcijā esoša persona sūta Kopienas iestādēm, var sagatavot jebkurā no sūtītāja izraudzītajām oficiālajām valodām. Atbildi sagatavo tajā pašā valodā.

3. pants

Dokumentus, ko Kopienas iestāde sūta dalībvalstij vai dalībvalsts jurisdikcijā esošai personai, sagatavo attiecīgās dalībvalsts valodā.

▼M2

4. pants

Regulas un citus vispārēji piemērojamus dokumentus izstrādā oficiālajās valodās.

5. pants

Eiropas Savienības Oficiālo Vēstnesi publicē oficiālajās valodās.

▼B

6. pants

Kopienas iestādes savos reglamentos var noteikt, kuras valodas ir lietojamas īpašos gadījumos.

7. pants

Tiesas tiesvedībā izmantojamās valodas nosaka Tiesas reglamentā.

8. pants

Ja dalībvalstij ir vairāk nekā viena oficiālā valoda, pēc attiecīgās valsts pieprasījuma valodas lietojumu reglamentē tās tiesību aktu vispārīgie noteikumi.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.