1958R0001 — BG — 01.01.2007 — 006.001


Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►B

РЕГЛАМЕНТ № 1

за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност

(ОВ P 017, 6.10.1958, p.385)

Изменен с

 

 

Официален вестник

  No

page

date

 M1

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 920/2005 НА СЪВЕТА от 13 юни 2005 година

  L 156

3

18.6.2005

►M2

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1791/2006 НА СЪВЕТА от 20 ноември 2006 година

  L 363

1

20.12.2006


Изменен с

 A1

Акт за присъединяване на Дания, Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

  L 73

14

27.3.1972

 A2

Акт за присъединяване на Гърция

  L 291

17

19.11.1979

 A3

  L 302

23

15.11.1985

 A4

Акт за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция

  C 241

21

29.8.1994

 A5

Акт относно условията за присъединяване към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в учредителните договори на Европейския съюз

  L 236

33

23.9.2003
▼B

РЕГЛАМЕНТ № 1

за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общностСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ,

като взе предвид член 217 от Договора, по силата на който Съветът с единодушие определя езиковия режим на институциите на Общността, без да се засягат разпоредбите, предвидени в процедурния правилник на Съда на Европейските общности,

като има предвид, че всеки от четирите езика, на които е изготвен Договорът, е признат за официален език в една или няколко държави-членки на Общността,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:▼M2

Член 1

Официалните и работните езици на институциите на Европейския съюз са български, чешки, датски, нидерландски, английски, естонски, фински, френски, немски, гръцки, унгарски, ирландски, италиански, латвийски, литовски, малтийски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, испански и шведски.

▼B

Член 2

Текстовете, адресирани до институциите от страна на държава-членка или от лице, попадащо под юрисдикцията на държава-членка, се изготвят по избор от подателя на един от официалните езици. Отговорът се изготвя на същия език.

Член 3

Текстовете, адресирани от институциите до държава-членка или до лице, попадащо под юрисдикцията на държава-членка, се изготвят на езика на тази държава.

▼M2

Член 4

Регламентите и другите документи с общо приложение се изготвят на официалните езици.

Член 5

Официалният вестник на Европейския съюз се публикува на официалните езици.

▼B

Член 6

Институциите могат да определят реда и условията за прилагане на този езиков режим във вътрешните се правилници.

Член 7

Езиковият режим на процедурата на Съда на Европейските общности се определя в неговия процедурен правилник.

Член 8

Когато в държава-членка има няколко официални езика, по искане на заинтересованата държава ще се използва езикът, определен съгласно общите правила, произтичащи от законодателството на тази държава.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.