52013PC0577

Prijedlog DIREKTIVE VIJEĆA modifiant les directives 2006/112/CE et 2008/118/CE en ce qui concerne les régions ultrapériphériques françaises et en particulier Mayotte /* COM/2013/0577 final - 2013/0280 (CNS) */


OBRAZLOŽENJE

1.           KONTEKST PRIJEDLOGA

Europsko vijeće svojom je Odlukom 2012/419/EU o izmjeni statusa prekomorske zemlje Mayotte u odnosu na Europsku uniju odlučilo da će od 1. siječnja 2014. Mayotte imati status najudaljenije regije u smislu članka 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) umjesto statusa prekomorske zemlje i područja (PZP) u smislu članka 355. stavka 2. UFEU-a. Zbog toga je prethodno navedenom Odlukom Europskog vijeća Mayotte pridodan popisu najudaljenijih regija navedenih u članku 349. UFEU-a te popisu koji se odnosi na članak 355. stavak 1. UFEU-a. Stoga će se zakonodavstvo Europske unije u području poreza na dodanu vrijednost (Direktiva 2006/112/EZ[1]) i trošarina (Direktiva 2008/118/EZ[2]) primjenjivati na Mayotte od dana te promjene statusa. U biti, cilj je ovog prijedloga izjednačiti položaj prekomorske zemlje Mayotte u pogledu primjene Direktiva 2006/112/EZ i 2008/118/EZ s drugim francuskim najudaljenijim regijama tako što će biti isključen iz područja primjene tih Direktiva. Uz to, upućivanjem na članak 349. i članak 355. stavak 1. UFEU-a jasno se navodi isključivanje svih tih regija, uključujući Mayotte, iz područja primjene navedenih Direktiva.

2.           ISHODI SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM STRANKAMA I ANALIZA UTJECAJA

305 || U biti, jedina promjena koju unosi ovaj prijedlog odnosi se na regiju Mayotte. Prijedlogom se toj regiji, zbog njezinog položaja koji je sličan položaju drugih francuskih najudaljenijih regija, nastoji osigurati jednak tretman u pogledu dvije gore navedene Direktive, i to od trenutka kada će postati najudaljenija regija, 1. siječnja 2014. Prijedlog ne utječe na položaj drugih francuskih najudaljenijih regija. Kako bi se pojasnilo da položaj svih tih regija, uključujući Mayotte, ne ovisi u pogledu dviju navedenih Direktiva o eventualnim promjenama njihovog statusa prema unutarnjem pravu, predloženo je promijeniti njihovo određivanje te sada upućivati na članak 349. i članak 355. stavak 1. UFEU-a. Analiza utjecaja ne bi stoga bila opravdana te je Komisija nije provela.

3.           PRAVNI ELEMENTI PRIJEDLOGA

Sažetak predloženih mjera Predlaže se odrediti da Direktive 2006/112/EZ i 2008/118/EZ nisu primjenjive na francuske najudaljenije regije navedene u članku 349. i članku 355. stavku 1. UFEU-a.

Pravna osnova Članak 113. UFEU-a.

Načelo supsidijarnosti Članak 113. UFEU-a zadužuje Vijeće za donošenje odredbi koje se odnose na usklađenje zakonodavstava o porezu na promet i o trošarinama. Unija je jedina nadležna za definiranje područja na kojem se primjenjuje usklađeno zakonodavstvo. Prema tomu, prijedlog je u skladu s načelom supsidijarnosti.

Načelo proporcionalnosti Prijedlog je u skladu s načelom proporcionalnosti zbog sljedećih razloga. Cilj je prijedloga podvrgnuti Mayotte istom statusu koji se već dugo godina primjenjuje na Guadeloupe, Francusku Gvajanu, Martinik i Reunion. Prijedlog pojašnjava status francuskog dijela otoka Saint-Martin.

Izbor instrumenata

Predloženi instrument: Direktiva Vijeća na temelju članka 113. UFEU-a.

Drugi instrumenti ne bi bili odgovarajući zbog sljedećih razloga. Budući da se radi o izmjeni dvije Direktive, primjereno je primijeniti isti pravni oblik.

4.           UTJECAJ NA PRORAČUN

Prijedlog nema nikakav utjecaj na proračun Europske unije.

5.           FAKULTATIVNI ELEMENTI

Članci 1. i 2. jednako izmjenjuju dva članka Direktiva 2006/112/EZ i 2008/118/EZ u odnosu na područje teritorijalne primjene te dvije Direktive, kako bi se izraz „francuski prekomorski departmani“ zamijenio izrazom „francuske najudaljenije regije navedene u članku 349. i članku 355. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije“.

Time se pojašnjava da položaj tih područja u pogledu obje Direktive ne ovisi o eventualnim promjenama njihovog statusa prema unutarnjem pravu.

Položaj Saint-Barthélemyja nije potrebno ispitivati budući da, prema Odluci Europskog vijeća 2010/718/EU od 29. listopada 2010., to područje nije od 1. siječnja 2012. najudaljenija regija.

S obzirom na jednostavnost mjera prenošenja koje treba provesti, Komisiji nisu potrebni dokumenti s objašnjenjima kako bi dovršila svoju zadaću nadzora nad prenošenjem Direktiva. Različite mjere prenošenja o kojima će biti dostavljena obavijest moraju biti dovoljno jasne.

2013/0280 (CNS)

Prijedlog

DIREKTIVE VIJEĆA

o izmjeni Direktiva 2006/112/EZ i 2008/118/EZ u pogledu najudaljenijih francuskih regija, a posebno prekomorske zemlje Mayotte

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 113.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta[3],

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora[4],

u skladu s posebnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)       Europsko vijeće svojom je Odlukom 2012/419/EU o izmjeni statusa prekomorske zemlje Mayotte u odnosu na Europsku uniju[5] odlučilo da će od 1. siječnja 2014. Mayotte imati status najudaljenije regije u smislu članka 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) umjesto statusa prekomorske zemlje i područja (PZP) u smislu članka 355. stavka 2. UFEU-a. Zbog toga je prethodno navedenom Odlukom Europskog vijeća Mayotte pridodan popisu najudaljenijih regija navedenih u članku 349. i 355. stavku 1. UFEU-a. Porezno zakonodavstvo Europske unije primjenjivat će se stoga na Mayotte od tog datuma izmjene statusa.

(2)       U pogledu poreza na dodanu vrijednost (PDV) i trošarina, Mayotte ima položaj sličan položaju drugih postojećih francuskih najudaljenijih regija, (Guadeloupe, Francuska Gvajana, Martinik, Reunion i Saint-Martin), koje se nalaze izvan područja teritorijalne primjene Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenog 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost[6] i Direktive Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ[7]. Iako postojeće odredbe te dvije Direktive isključuju „francuske prekomorske departmane“ iz svojeg područja teritorijalne primjene i budući da Mayotte ima taj status prema francuskom pravu, potrebno je prilagoditi obje Direktive jer Mayotte nije bio dio područja Unije u trenutku kada su te Direktive donesene. Stoga, da bi se Mayotte uključilo u odredbe tih dviju Direktiva, treba izmijeniti članak 6. Direktive 2006/112/EZ i članak 5. Direktive 2008/118/EZ.

(3)       Radi pojašnjenja da su Mayotte i druge francuske najudaljenije regije isključene iz područja primjene Direktiva 2006/112/EZ i 2008/118/EZ neovisno o eventualnim izmjenama njihovog statusa prema francuskom pravu, treba u pogledu svih tih regija uputiti na članak 349. i članak 355. stavak 1. UFEU-a.

(4)       Prema tomu, slijedom navedenog treba izmijeniti Direktive 2006/112/EZ i 2008/118/EZ,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

U članku 6. stavku 1. Direktive 2006/112/EZ, točka c) zamjenjuje se sljedećim:

„c) francuske najudaljenije regije navedene u članku 349. i članku 355. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;“.

Članak 2.

Članak 5. Direktive 2008/118/CE mijenja se kako slijedi:

a)           u stavku 2., točka b) zamjenjuje se sljedećim:

„b) francuske najudaljenije regije navedene u članku 349. i članku 355. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;“.

b)           stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Francuska može izjavom obavijestiti da se ova Direktiva i Direktive iz članka 1. primjenjuju na područjima navedenima u stavku 2. točki b) — pod uvjetom da postoje mjere prilagodbe njihovom položaju najudaljenijih područja — za sve ili za neke proizvode koji podliježu trošarinama iz članka 1., počevši od prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon davanja te izjave.“

Članak 3.

1.           Države članice donose i objavljuju najkasnije do 31. prosinca 2013. zakonske i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. Države članice odmah dostavljaju Komisiji tekst tih propisa.

Države članice te odredbe primjenjuju od 1. siječnja 2014.

Kada države članice donose te odredbe, one sadrže upućivanje na ovu Direktivu ili su prilikom službene objave popraćene upućivanjem na ovu Direktivu. Države članice propisuju načine na koji se to upućivanje provodi.

2.           Države članice dostavljaju Komisiji tekst bitnih odredbi unutarnjeg prava iz područja na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 4.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 5.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

                                                                       Za Vijeće

                                                                       Predsjednik

[1]               Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, SL L 347, 11.12.2006, str. 1.

[2]               Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ, SL L 9, 14.1.2009, str. 12.

[3]               SL C od , str. .

[4]               SL C od , str. .

[5]               SL L 204 od 31.7.2012., str. 131.

[6]               SL L 347 od 11.12.2006., str. 1.

[7]               SL L 9 od 14.1.2009., str. 12.