52012PC0646

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Tadžikistanin tasavallan liittymistä Maailman kauppajärjestöön koskevasta Euroopan unionin kannasta Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa /* COM/2012/0646 final - 2012/0308 (NLE) */


PERUSTELUT

I. JOHDANTO

Maailman kauppajärjestön WTO:n jäsenten ja Tadžikistanin tasavallan väliset neuvottelut Tadžikistanin tasavallan jäsenyyttä koskevista ehdoista ovat loppuvaiheessaan. Tätä edelsivät 11 vuotta kestäneet neuvottelut, jotka aloitettiin Tadžikistanin tasavallan jätettyä WTO:n jäsenyyshakemuksen vuonna 2001.

Ennen kuin EU voi virallisesti tukea Tadžikistanin tasavallan liittymisehtojen hyväksyntää WTO:ssa, tarvitaan neuvostolta hyväksyvä päätös.

Seuraavassa esitetään lyhyt kuvaus liittymisehdoista.

II. LYHYT KUVAUS TADŽIKISTANIN TASAVALLAN WTO-JÄSENYYTTÄ KOSKEVISTA EHDOISTA ALOITTAIN

Sitoumusten toteuttamisjärjestys

Keskimääräinen lopullinen sidottu tulli Tadžikistanin tasavallan (FBR) liittymisohjelmassa on 7,5 prosenttia.

8,6 prosentin keskimääräinen lopullinen sidottu tulli maataloustuotteille on hieman korkeampi kuin teollisuustuotteiden 7 prosentin vastaava.

Tadžikistan panee lopulliset sidotut tullit täytäntöön viiden vuoden kuluessa liittymisestä.

Nämä tullien keskimääräiset tasot ovat varsin kohtuullisia, kun otetaan huomioon Tadžikistanin talouden pieni koko ja sisämaaluonne. EU:n käytäntönä on aiemmin ollut hyväksyä vastaavankokoisten talouksien osalta tällaiset tullien tasot kohtuullisina.

Teollisuustuotteet

– Muiden kuin maataloustuotteiden keskimääräinen lopullinen sidottu tulli on 7 prosenttia.

– Korkeimpia lopullisia sidottuja tulleja sovelletaan jalkineisiin – suuruus keskimäärin 20 prosenttia ja korkeimmillaan 30 prosenttia – sekä tekstiileihin – suuruus keskimäärin 10 prosenttia ja korkeimmillaan 30 prosenttia.

– Tadžikistan liittyy informaatioteknologiasopimukseen (ITA), minkä seurauksena se poistaa ITA-tullinsa vähitellen viiden vuoden kuluessa.

Maataloustuotteet

– Maataloustuotteiden keskimääräinen lopullinen sidottu tulli on 8,6 prosenttia.

– Suurimmat enimmäistullit maataloudessa ovat varsin kohtuullisia: tuoreiden tomaattien tullit ovat suuruudeltaan 23 prosenttia, ja muutamien muiden erilaisten tuoreiden vihannesten sekä juuston ja tupakan tullit 15 prosenttia tai vähän yli.

Palvelut

Tadžikistanin luettelo erityisistä palvelusitoumuksista on erittäin tyydyttävä, kun otetaan huomioon maan talouden koko. Tadžikistan tekee huomattavia markkinoille pääsyä ja kansallista kohtelua koskevia sitoumuksia useilla palvelusektoreilla, joihin kuuluvat asiantuntija-, tietokone-, t&k-, vuokraus- tai leasing- ja muut liike-elämän palvelut, viestintäpalvelut (kuriiripalvelut ja televiestintä), rakennusalan palvelut, jakelupalvelut, yksityiset koulutuspalvelut sekä ympäristö-, rahoitus- (vakuutukset ja pankkitoiminta), terveys-, matkailu- ja vapaa-ajan palvelut sekä kuljetuspalvelut.

Pöytäkirjaan sisältyvät sitoumukset

Jäsenyysvalmistelujen lopullisessa monenkeskisessä vaiheessa WTO:n jäsenet pyrkivät yhdessä varmistamaan kaupankäyntiin liittyvien Tadžikistanin lakien ja instituutioiden periaatteellisen yhteensopivuuden WTO:n sääntöjen ja sopimusten kanssa sisällyttämällä tätä koskevat sitoumukset liittymisestä tehtyyn pöytäkirjaan ja työryhmän raporttiin. Seuraavat kohdat ovat erityisen merkittäviä EU:n kannalta:

Valtion omistussuhteet, yksityistäminen ja valtiojohtoisen kaupankäynnin toimijat

Liittymispäivästä alkaen Tadžikistanin valtion kaupalliset yritykset (mukaan lukien sekä valtion omistamat että valtion valvomat yritykset, erityis- tai yksinoikeuksia nauttivat yritykset ja unitaariyritykset) suorittavat kaiken muuten kuin valtion omaa käyttöä tai kulutusta varten tapahtuvan oston ja myynnin yksinomaan kaupallisten näkökohtien mukaisesti. Tadžikistan myös vahvisti, että kyseiset valtion kaupalliset yritykset suovat muiden jäsenten yrityksille käytännössä olevan liiketavan mukaiset asianmukaiset mahdollisuudet kilpailla osallistumisesta Tadžikistanin valtionyhtiöiltä ostamiseen tai niille myymiseen. Mitään ainesten vientiä koskevia rajoituksia, joiden tarkoituksena on varmistaa kyseisten ainesten riittävä määrä kotimaisen jalostusteollisuuden käyttöön, ei tulla soveltamaan näiden kotimaisten yritysten viennin lisäämiseksi tai niiden suojelemiseksi.

Kaupankäyntioikeudet

Liittymispäivästä alkaen Tadžikistan myöntää kaikille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille – riippumatta siitä, ovatko ne fyysisesti sijoittautuneet Tadžikistaniin tai onko niillä siellä investointeja – oikeuden toimia kaikkien Tadžikistaniin luvallisesti tuotavissa olevien tuotteiden virallisena maahantuojana kaikissa jakeluportaissa. Täydet maahantuonti- ja vientioikeudet suodaan syrjintää harjoittamatta ja ilman harkintavaltaa liittymispäivästä alkaen, ja kaikki vaatimukset kaupparekisteriin rekisteröitymisestä tai maahantuonti- tai vientioikeuksien anomisesta palvelevat vain tullin ja verotuksen tarpeita, eivät vaadi Tadžikistaniin investoimista tai suo jakeluoikeutta siellä eivätkä muodosta esteitä kaupalle.

Informaatioteknologiasopimus (ITA)

Tadžikistanin tasavalta on jättänyt ITA-suunnitelmansa ITA-komitean tarkastettavaksi ITA:n käytäntöjen mukaisesti, jotta Tadžikistanin tasavalta voisi liittyä ITA:han saatuaan WTO:n jäsenyyden.

Tullausarvon määrittäminen

Liittymispäivästä alkaen Tadžikistan ottaa käyttöön tullausarvon määrittämistä koskevat lakinsa, määräyksensä ja käytäntönsä – mukaan lukien ne, joiden tarkoituksena on estää tavaroiden alihinnoittelu – WTO-sopimuksen mukaisesti mukaan lukien GATT 1994 ‑sopimuksen I artikla, GATT 1994 -sopimuksen VII artiklan soveltamisesta tehty WTO-sopimus ja liite I (tulkintaan liittyvät huomautukset).

Vientitullit

Tadžikistan on kattavasti sitoutunut vientitullien rajoittamiseen.

Julkisia hankintoja koskeva sopimus

Tadžikistan on vahvistanut halukkuutensa liittyä WTO:n julkisia hankintoja koskevaan sopimukseen. Tadžikistan alkaa noudattaa sopimusta liittymisestään alkaen ja jättää jäsenhakemuksen sekä siihen liittyvän tarjouksen sitoumusten kattavuudesta vuoden kuluessa WTO:hon liittymisestään.

Siviili-ilma-alusten kauppa

Liittyessään Tadžikistan allekirjoittaa WTO:n siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen.

III. SUOSITUS

Toimittaessaan Tadžikistanin tasavallan WTO:hon liittymistä koskevat ehdot neuvostolle hyväksyttäväksi komissio katsoo, että ehtoihin sisältyy tasapainoinen ja samalla kunnianhimoinen markkinoiden avaamiseen liittyvien sitoumusten kokonaisuus, joka hyödyttää merkittävästi sekä Tadžikistania että sen kauppakumppaneita WTO:ssa.

2012/0308 (NLE)

Ehdotus

NEUVOSTON PÄÄTÖS

Tadžikistanin tasavallan liittymistä Maailman kauppajärjestöön koskevasta Euroopan unionin kannasta Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan, 100 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan 4 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen

sekä katsoo seuraavaa:

(1)       Tadžikistanin tasavallan hallitus esitti 29 päivänä toukokuuta 2001 Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen XII artiklan mukaisesti kyseiseen sopimukseen liittymistä koskevan hakemuksen.

(2)       Tadžikistanin tasavallan liittymistä käsittelevä työryhmä perustettiin 18 päivänä heinäkuuta 2001, jotta voitaisiin sopia liittymisehdoista, jotka sekä Tadžikistanin tasavalta että kaikki WTO:n jäsenet voisivat hyväksyä.

(3)       Komissio on neuvotellut unionin puolesta kattavan kokonaisuuden Tadžikistanin tasavallan tekemiä, markkinoiden avaamiseen liittyviä sitoumuksia, jotka ovat unionin pyyntöjen mukaisia.

(4)       Mainitut sitoumukset on nyt sisällytetty Tadžikistanin tasavallan liittymisestä WTO:hon tehtyyn pöytäkirjaan.

(5)       Liittymisellä WTO:hon odotetaan olevan myönteinen ja kestävä vaikutus Tadžikistanin tasavallan talousuudistukseen ja kestävään kehitykseen.

(6)       Liittymisestä tehty pöytäkirja olisi tämän vuoksi hyväksyttävä.

(7)       WTO:n perustamissopimuksen XII artiklassa määrätään, että liittymisehdoista sovitaan liittyvän jäsenen ja WTO:n kesken ja että WTO:n ministerikokous hyväksyy liittymisehdot WTO:n puolesta. WTO:n perustamissopimuksen IV artiklan 2 kohdassa määrätään, että ministerikokouksen istuntojen välisenä aikana yleisneuvosto huolehtii sen tehtävistä.

(8)       Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa WTO:n yleisneuvostossa Tadžikistanin tasavallan liittymisestä WTO:hon esitettävä unionin kanta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa esitettävänä Euroopan unionin kantana on, että Tadžikistanin tasavallan liittyminen WTO:hon hyväksytään.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä

                                                                       Neuvoston puolesta

                                                                       Puheenjohtaja