52010DC0078
[pic] | EUROPEISKA KOMMISSIONEN |

Bryssel den 5.3.2010

KOM(2010)78 slutlig

MEDDELANDE FRÅN KOMISSIONEN

Ett förstärkt engagemang för jämställdhet Kvinnostadga

Europeiska kommissionens förklaring med anledning av Internationella kvinnodagen 2010 till minne av 15-årsdagen av den förklaring och den handlingsplattform som antogs av FN:s kvinnokonferens i Peking och 30-årsdagen av FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

MEDDELANDE FRÅN KOMISSIONEN

Ett förstärkt engagemang för jämställdhet Kvinnostadga

Europeiska kommissionens förklaring med anledning av Internationella kvinnodagen 2010 till minne av 15-årsdagen av den förklaring och den handlingsplattform som antogs av FN:s kvinnokonferens i Peking och 30-årsdagen av FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

INLEDNING

Jämställdhet är en grundläggande rättighet enligt artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen och i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Jämställhet är också en av de gemensamma värderingar som Europeiska unionen bygger på.

Ekonomisk och social sammanhållning, hållbar tillväxt och konkurrenskraft och möjligheterna att hantera den demografiska utmaningen är alla beroende av verklig jämställdhet mellan kvinnor och män.

Under de senaste decennierna har EU gjort mycket stora framsteg mot jämställdhet: man har tagit åtaganden på allvar, förverkligat partnerskap och samlat olika rättsliga politiska och ekonomiska resurser och verktyg för att åstadkomma förändringar. Idag finns det fler flickor än pojkar bland de utexaminerade från högskolorna. Idag ingår fler kvinnor än någonsin tidigare i arbetskraften i EU. Idag utnyttjar EU sin kompetens och sina begåvningar bättre.

Dock återstår det hinder mot verklig jämställdhet.

I samband med firandet av 15-årsdagen av FN:s kvinnokonferens i Peking upprepar och stärker Europeiska kommissionen sitt engagemang för att förverkliga jämställdhet. Detta gör vi genom att förstärka jämställdhetsperspektivet i all vår politik under hela vår mandatperiod och genom att föreslå konkreta åtgärder för att främja jämställdhet. Vi förbinder oss att anslå de nödvändiga resurserna till detta.

I synnerhet kommer följande jämställdhetsprinciper att ligga till grund för insatserna under denna Europeiska kommissions mandatperiod.

LIKA EKONOMISKT OBEROENDE

Diskriminering, stereotyper inom utbildningen, segregering på arbetsmarknaden, otrygga anställningsförhållanden, ofrivilligt deltidsarbete och en ojämn fördelning av vårdnadsansvaret i förhållande till männen påverkar många kvinnors livsval och ekonomiska oberoende.

Vi bekräftar åter vårt engagemang för att säkerställa att kvinnor förverkligar sin fulla potential och använder sina färdigheter fullt ut och för att främja en bättre könsfördelning på arbetsmarknaden och mer högkvalitativa jobb för kvinnor. Vi kommer att agera kraftfullt för jämställdhet i Europa 2020-strategin, överväga att införa kvantifierade mål där det är lämpligt och främja verkliga möjligheter för att både kvinnor och män ska kunna åtnjuta jämvikt mellan arbete och privatliv.

LIKA LÖN FÖR LIKA ARBETE OCH ARBET AV LIKA VÄRDE

I Europeiska unionen tjänar kvinnor fortfarande i genomsnitt 18 % mindre än män för varje timme de arbetar. De förfogar över mindre medel både under yrkeslivet och som pensionärer, de har svårare att få tillgång till finansiering och därför drabbas de i större utsträckning än män av fattigdom i alla former, däribland fattigdom som förvärvsarbetande.

Vi bekräftar åter vårt engagemang för en kraftfull mobilisering av alla instrument, både rättsliga och andra, för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Detta är en klyfta som EU inte har råd med. Tillsammans med EU:s 27 medlemsstater kommer vi att sträva efter att avsevärt minska löneklyftan mellan kvinnor och män i EU innan denna Europeiska kommissions mandatperiod löper ut.

JÄMSTÄLLDHET I BESLUTSFATTANDET

Kvinnor har fortfarande inte full tillgång till delad makt och beslutsfattande. En jämn fördelning mellan kvinnor och män i beslutsfattandet, i det politiska och ekonomiska livet och i såväl den offentliga som den privata sektorn kommer att hjälpa EU att formulera mer en effektiv politik, utveckla ett genusmedvetet kunskapsbaserat samhälle och skapa en starkare och välmående demokrati.

Vi bekräftar åter vårt engagemang att sträva efter en mer rättvis representation av kvinnor och män i maktställning i det offentliga livet och i företagsvärlden. Vi kommer att använda våra befogenheter, inbegripet EU:s incitamentsåtgärder, för att främja en större andel kvinnor i ansvarsställning.

Vi förbinder oss också att göra alla ansträngningar för att skapa en jämnare fördelning mellan kvinnor och män inom kommissionen.

VÄRDIGHET, INTEGRITET OCH ETT SLUT PÅ KÖNSRELATERAT VÅLD

Att kvinnor ska få fullt ut åtnjuta sina grundläggande rättigheter är en omistlig, integrerad och oinskränkt del av de grundläggande mänskliga rättigheterna och det är nödvändigt för att stärka kvinnors och flickors ställning, samt för att åstadkomma fred, säkerhet och utveckling. Könsrelaterat våld, inbegripet farliga seder och bruk, utgör en kränkning av grundläggande rättigheter, i synnerhet den mänskliga värdigheten, rätten till liv och rätten till personlig integritet. Sådant våld hindrar människor från att bestämma över sitt eget liv.

Vi bekräftar åter vårt engagemang för att se till att respekten för grundläggande rättigheter ligger i själva hjärtat av vår verksamhet. Vi kommer att sträva efter att undanröja brister i jämställdheten när det gäller tillgång till hälso- och sjukvård och i hälsoresultat.

EU tolererar inte könsrelaterat våld. Vi kommer att intensifiera ansträngningarna för att utrota våld i alla former och ge stöd till de drabbade. Vi kommer att inrätta en övergripande och effektiv ram för att bekämpa könsrelaterat våld. Vi kommer att förstärka våra insatser för att utrota kvinnlig könsstympning och andra våldshandlingar, inbegripet via straffrätt, inom gränserna för våra befogenheter.

JÄMSTÄLLDHET UTANFÖR UNIONEN

Vår målsättning är inte begränsad till Europeiska unionen. Jämställdhet måste också integreras i vår externa politik för att främja social och ekonomiskt oberoende och framsteg för kvinnor och män i hela världen. EU är fast beslutet att främja jämställdhet i alla sammanhang, även i länder där det råder eller har rått konflikter. Att minska bristande jämställdhet, ta itu med könsrelaterat våld och främja kvinnors rättigheter är väsentligt för att utveckla hållbara och demokratiska samhällen.

Vi bekräftar åter vår avsikt att agera kraftfullt för jämställdhet i våra relationer med länder utanför EU, öka medvetenheten om kvinnors rättigheter och se till att befintliga internationella instrument tillämpas. Vi kommer att främja och förstärka samarbetet med internationella och regionala organisationer när det gäller att främja jämställdhet, och använda oss av alla tillgängliga instrument och medel. Vi kommer också att stödja både statliga och icke-statliga aktörer i deras ansträngningar för att främja jämställdhet i partnerländerna.

Vi förklarar att vi är redo att arbeta med jämställdhet i partnerskap med alla intressenter, inbegripet det civila samhället, på nationell, europeisk och internationell nivå och särskilt för de principer som anges i denna stadga. Vi kommer att under 2010 lägga fram en ny strategi för jämställdhet för denna Europeiska kommissions mandatperiod och vi kommer att rapportera regelbundet om genomförandet.

Vi bekräftar åter vårt personliga och kollektiva engagemang för ett jämställt EU som erbjuder ett bättre liv och en hållbar framtid för alla.