52008DC0722

Rapport från kommissionen - Europeiska unionens solidaritetsfond : årsrapport 2007 /* KOM/2008/0722 slutlig */


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 12.11.2008

KOM(2008) 722 slutlig

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens solidaritetsfond Årsrapport 2007

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning 3

2. Nya ansökningar 2007 3

3. Finansiering 8

4. Övervakning 9

5. Avslutade ärenden 10

6. Slutsatser 10

Annex 1: European Union Solidarity Fund applications received in 2007 12

Annex 2: Criteria to mobilise the EU Solidarity Fund 13

Annex 3: Determination of the amount of aid 14

Annex 4: Thresholds for major disasters applicable in 2007 15

1. Inledning

Europeiska unionens solidaritetsfond upprättades den 15 november 2002[1]. Enligt artikel 12 i förordningen om solidaritetsfonden ska en rapport läggas fram för Europaparlamentet och rådet om fondens verksamhet under det föregående året. I denna rapport redovisas, på samma sätt som i de tidigare rapporterna, fondens verksamhet under 2007 på tre områden: behandling av nya ansökningar som inkommit under 2007, övervakning av det löpande genomförandet av bidragen samt en utvärdering av genomföranderapporter i syfte att avsluta ärendena.

2. Nya ansökningar 2007

Under 2007 tog kommissionen emot 19 nya ansökningar om stöd ur solidaritetsfonden. I bilaga 1 finns en detaljerad översikt över alla ärenden. Ärendena bedömdes enligt kriterierna i förordningen och på grundval av de uppgifter som medlemsstaterna kunde lämna.

Tyskland

I januari 2007 drabbades Tyskland av en stor storm (”Kyrill”), som orsakade allvarlig skada i ett antal regioner. De tyska myndigheterna ansökte om ekonomiskt bistånd från solidaritetsfonden den 29 mars 2007. Kompletterande upplysningar lämnades den 12 juli 2007.

Stormen uppfyllde villkoren för definitionen av en större katastrof, eftersom de direkta skadorna på cirka 4 687 miljoner euro översteg den tillämpliga tröskeln på 3 267 miljoner euro (3 miljarder euro i 2002 års priser). Stora skador orsakades på infrastruktur, skog, företag och hushåll. Undantagstillstånd utlystes i de hårdast drabbade regionerna. Elva personer omkom till följd av stormen. Vägar och järnvägar blockerades av nedfallna träd och elledningar, vilket ledde till att järnvägstrafiken helt lades ned i hela Tyskland och järnvägsnätet krävde omfattande uppröjningsarbeten.

Kommissionen beslutade den 11 september 2007 att föreslå budgetmyndigheten att solidaritetsfonden skulle utnyttjas och att stöd på 166,9 miljoner euro skulle beviljas. Stödet betalades i enlighet med budgetförfarandet ut till Tyskland den 27 december 2007.

Spanien (El Hierro)

Mellan den 26 och den 28 januari 2007 drabbades ön El Hierro, den minsta av de sju Kanarieöarna, av en svår storm och kraftigt regn som orsakade allvarlig skada på offentlig infrastruktur. Den 29 mars 2007 lämnade Spanien in en ansökan om ekonomiskt bistånd.

Katastrofen orsakade skador för omkring 17,858 miljoner euro, vilket motsvarar 0,55 % av det normala tröskelvärdet för stöd ur solidaritetsfonden (3 267 miljoner euro). Ansökan behandlades därför enligt kriterierna för en ”ovanligt allvarlig regional katastrof”. Enligt förordningen ska särskild uppmärksamhet ägnas avlägsna eller isolerade regioner; ön El Hierro ingår i denna kategori.

Kommissionen ansåg att man måste skilja mellan allvarliga regionala händelser och mer lokala sådana för att det särskilda kriteriet för regionala katastrofer ska bli meningsfullt i ett nationellt sammanhang. I enlighet med subsidiaritetsprincipen bär de nationella myndigheterna ansvar för de lokala händelserna, medan de regionala händelserna kan komma i fråga för bistånd från solidaritetsfonden. En katastrof som inte motsvarar mer än 0,55 % av det normala tröskelvärdet för stöd ur fonden ansågs inte omfattas av grundtanken bakom fonden, inte ens under exceptionella omständigheter eller om det gällde en avlägsen eller isolerad region.

Den drabbade regionen definierades av de spanska myndigheterna som ön El Hierro med omkring 10 500 invånare, vilket motsvarar 0,5 % av Kanarieöarnas totala befolkning. I förordning (EG) nr 2012/2002 anges visserligen inga minimikrav när det gäller befolkningens eller territoriets storlek för att det drabbade området ska kunna beviljas stöd, men kommissionen ansåg att de bör ha betydelse för det berörda landets ekonomi. I detta fall hade katastrofen lokalt orsakat svår skada, men den var begränsad till ett litet område med ett mindre antal människor.

Det framgick tydligt av ansökan att det kraftiga regnet lokalt orsakat allvarlig skada, men det fanns inte tillräckliga bevis för allvarliga och bestående återverkningar på levnadsvillkoren och regionens (dvs. Kanarieöarnas) ekonomiska stabilitet. För att kriteriet om regional ekonomisk stabilitet ska vara meningsfullt kan det inte tillämpas på enheter som är för små för att ha betydelse för hela regionen. Bedömningen måste göras med utgångspunkt i den större regionen, dvs. den spanska regionen Kanarieöarna. Det fanns inga bevis för att Kanarieöarnas ekonomiska stabilitet på något sätt påverkats. Kommissionen beslutade i början av 2008 att inte utnyttja fonden och informerade de spanska myndigheterna om detta.

Frankrike (ön Réunion)

I slutet av februari 2007 drabbades den franska ön Réunion av den tropiska cyklonen ”Gamède”, som orsakade allvarlig skada på infrastruktur och olika sektorer i ekonomin. Den 4 maj 2007 lämnade Frankrike in en ansökan om ekonomiskt bistånd. Uppdaterad information om skadebeloppen lämnades den 29 juni och den 12 och 17 juli 2007. Eftersom den sammanlagda direkta skadan på 211,6 miljoner euro låg under det normala tröskelvärdet för en ”större katastrof” och motsvarade 6,5 % av det tillämpliga tröskelvärdet på 3 267 miljoner euro, behandlades ansökan enligt kriterierna för en ”ovanligt allvarlig regional katastrof”.

De franska myndigheterna motiverade sin ansökan med Réunions särskilda situation. Ön är det mest avlägsna och samtidigt det mest befolkade av unionens yttersta randområden. Det lades fram bevis för att den påverkan och de bestående återverkningar som cyklonen förorsakat, på grund av Réunions isolerade läge och dess redan kritiska socioekonomiska situation, var mycket allvarligare än vad som annars skulle ha varit fallet. Katastrofen orsakade allvarlig skada på infrastruktur, särskilt vägar, vattenförsörjning och telekommunikation, och på jordbruket och fisket, och den drabbade hela Réunions befolkning i varierande grad. I 21 av öns 24 kommuner utlystes undantagstillstånd. De bevis som lades fram för att påvisa de allvarliga och bestående återverkningarna på levnadsvillkoren och regionens ekonomiska stabilitet baserades i huvudsak på de problem som uppstått till följd av skadorna på större vägar, särskilt att en bro på den enda och viktigaste väg som sammanbinder de två ekonomiska polerna på den norra och den södra delen av ön hade förstörts. Detta förväntades påverka sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten negativt och medföra nedläggning av att ett antal små och medelstora företag. Stormen ledde dessutom till stora inkomstförluster inom fisket, jordbrukssektorn och turismen.

Kommissionen beslutade den 11 september 2007 att föreslå att solidaritetsfonden skulle utnyttjas och att stöd på 5,29 miljoner euro skulle beviljas. Stödet betalades i enlighet med budgetförfarandet ut till Frankrike den 28 december 2007.

Spanien (Kastilien-La Mancha)

Den 22 och 23 maj 2007 drabbades delar av regionen Kastilien-La Mancha av svåra översvämningar som orsakade skador på offentlig infrastruktur, hushåll, företag och jordbruk. Spanien lämnade in en ansökan om ekonomiskt bistånd den 18 juli 2007. De spanska myndigheterna beräknade den direkta skadan till 66,172 miljoner euro, vilket endast motsvarade 2 % av det tillämpliga tröskelvärdet för utnyttjande av fonden för större katastrofer (3 267 miljoner euro). Eftersom skadornas värde låg under det normala tröskelvärdet för stöd ur solidaritetsfonden behandlades ansökan enligt kriterierna för en ”ovanligt allvarlig regional katastrof”.

Kommissionen ansåg att man måste skilja mellan allvarliga regionala händelser och mer lokala sådana för att det särskilda kriteriet för regionala katastrofer ska bli meningsfullt i ett nationellt sammanhang. En katastrof som motsvarar 2 % av det normala tröskelvärdet för stöd ur fonden ansågs inte omfattas av grundtanken bakom fonden.

Ett av villkoren för exceptionellt utnyttjande av fonden är att större delen av befolkningen i den region som ansökan gäller måste vara drabbad. Ansökan gällde översvämningar i de två provinserna Ciudad Real, med 489 200 invånare, och Toledo (576 200 invånare) i den autonoma regionen Kastilien-La Mancha, med en sammanlagd befolkning på 1 839 900 (siffror från 2004). I dessa provinser drabbade översvämningarna ett antal kommuner med sammanlagt 71 397 invånare. Befolkningen i dessa kommuner utgör endast en mycket liten del av befolkningen i de provinser de tillhör. I förordning (EG) nr 2012/2002 anges visserligen inga minimikrav när det gäller befolkningens eller territoriets storlek för att det drabbade området ska kunna beviljas stöd, men kommissionen ansåg att de bör ha betydelse för det berörda landets ekonomi. I detta fall hade katastrofen lokalt orsakat svår skada, men den var begränsad till ett litet område med relativt få invånare.

Översvämningarna orsakade skador på väg- och vatteninfrastrukturen och på kommunala anläggningar, utbildnings- och hälsovårdsinrättningar, idrottsanläggningar, gatubelysning, många hushåll, jordbruk samt delar av industrin och annan service. Det framgick tydligt av ansökan att översvämningarna och det kraftiga regnet lokalt orsakat skador på infrastruktur och jordbruk, men den innehöll inga övertygande bevis för allvarliga och bestående återverkningar på levnadsvillkoren och regionens ekonomiska stabilitet. Trots att ansökan endast gällde de hårdast drabbade områdena hade bara 1 989 ansökningar om ersättning för skador på hushåll inkommit (av en sammanlagd befolkning på 71 397 i de drabbade områdena). Kommissionen ansåg dessutom att bedömningen av den ekonomiska stabiliteten i regionen måste göras med utgångspunkt i den större regionen. Mot denna bakgrund drog kommissionen slutsatsen att ansökan inte uppfyllde kriterierna i fråga om ”allvarliga och bestående återverkningar på levnadsvillkoren och regionens ekonomiska stabilitet”. Kommissionen beslutade den 23 januari 2008 att inte utnyttja fonden och informerade de spanska myndigheterna om detta.

Storbritannien

Efter upprepade ovanligt intensiva regnoväder i juni och juli 2007 drabbades olika delar av Storbritannien av stora översvämningar som orsakade allvarliga skador. Den 20 augusti 2007 lämnade de brittiska myndigheterna in en ansökan om ekonomiskt bistånd från solidaritetsfonden. Kompletterande upplysningar som kommissionen efterlyst och som behövdes för att avsluta bedömningen mottogs den 26 oktober 2007.

De sammanlagda direkta skadorna till följd av översvämningarna uppgick till mer än 4,6 miljarder euro. Eftersom detta belopp överstiger det tröskelvärde på 3,267 miljarder euro som gäller för stöd ur solidaritetsfonden till Storbritannien (3 miljarder euro i 2002 års priser) ansågs katastrofen uppfylla villkoren för en ”större naturkatastrof” och omfattades därför av solidaritetsfondens huvudsakliga tillämpningsområde.

Kommissionen beslutade den 10 december 2007 att föreslå budgetmyndigheten att solidaritetsfonden skulle utnyttjas och att stöd på 162,388 miljoner euro skulle beviljas.

Cypern

Efter skogsbränder på Cypern den 29 juni 2007 lämnade de cypriotiska myndigheterna in en ansökan om bistånd den 4 september 2007. De cypriotiska myndigheterna uppskattade skadorna till 38,2 miljoner euro, vilket motsvarar 48 % av det normala tröskelvärde för stöd ur fonden som gäller för Cypern (79,895 miljoner euro). Ansökan behandlades därför enligt kriterierna för en ”ovanligt allvarlig regional katastrof”.

Det brända området innefattade främst skogsområden i nationalskogsparken och skulle enligt uppgift vara större än det sammanlagda område som förstörts av alla bränder på Cypern de senaste sju åren. Befolkningen påverkades dock i mycket liten omfattning. De cypriotiska myndigheterna identifierade tre närliggande byar med sammanlagt 1 703 invånare som den drabbade regionen (motsvarande 0,2 % av Cyperns befolkning). I dessa byar hade 58 % av hushållen drabbats. Kommissionen ansåg att befolkningens eller territoriets storlek i det drabbade området borde ha betydelse för det berörda landets ekonomi. En katastrof som bara drabbar ytterst få människor (omkring 988 invånare) tycktes inte omfattas av grundtanken bakom solidaritetsfonden.

Det fanns inte heller några tydliga bevis för ”allvarliga och bestående återverkningar på levnadsvillkoren”. Enligt de cypriotiska myndigheterna orsakade bränderna relativt begränsad skada på grundläggande infrastruktur (transport, vatten och el), som reparerades under de följande veckorna. Skadorna på hushåll begränsades till 601 920 euro (i genomsnitt 353 euro per person i de drabbade byarna) och motsvarade bara omkring 1,5 % av de sammanlagda skadorna. Kommissionen ansåg därför att ansökan inte uppfyllde alla krav på en ”ovanligt svår regional katastrof”. Kommissionen beslutade den 23 januari 2008 att inte utnyttja fonden och informerade de cypriotiska myndigheterna om detta.

Italien

Den 27 september 2007 lämnade de italienska myndigheterna in ett antal ansökningar om stöd ur solidaritetsfonden, gällande nio olika regioner i Italien. Tidsfristen för ansökningar om stöd ur solidaritetsfonden på två månader efter den första skadan hade dock inte iakttagits i någon av de nio ansökningarna, och de italienska myndigheterna underrättades därför genom en skrivelse av den 29 oktober 2007 om att deras ansökningar inte var tillåtliga.

Spanien (bränder på Kanarieöarna)

I juli och augusti 2007 härjades de tre öarna Gran Canaria, Teneriffa och La Gomera av skogsbränder. Den 3 oktober 2007 lämnade de spanska myndigheterna in en ansökan om ekonomiskt bistånd. Den direkta skadan beräknades till 144,2 miljoner euro. Eftersom detta belopp motsvarar 4,4 % av det normala tröskelvärdet för stöd från fonden baserades ansökan på kriteriet för en ”ovanligt allvarlig regional katastrof”.

Den drabbade regionen utgjordes av de tre öarna Gran Canaria, Teneriffa och La Gomera, med sammanlagt 1 681 946 invånare. Till följd av bränderna skadades 35 000 hektar mark, och 12 000 personer (0,7 % av den drabbade befolkningen) måste evakueras. Katastrofen medförde allvarliga skador på väg- och vatteninfrastruktur, bostäder, jordbruk, boskap, företag och naturmiljön. Även om kommissionen såg det som sannolikt att den befolkning som befann sig i närheten av bränderna på ett eller annat sätt drabbats av katastrofen, lades inga bevis fram för att större delen av den sammanlagda befolkningen på Gran Canaria, Teneriffa och La Gomera hade drabbats.

När det gäller kravet på allvarliga och bestående återverkningar på levnadsvillkoren och regionens ekonomiska stabilitet uppgavs i allmänna ordalag i ansökan att bränderna fått bestående konsekvenser för naturmiljön, infrastrukturen och tillgångarna, vilket kommer att påverka befolkningens levnadsvillkor i det drabbade området. Inga övertygande bevis lades dock fram till stöd för detta påstående. När det gäller allvarliga och bestående återverkningar på den drabbade regionens ekonomiska stabilitet uppgav de spanska myndigheterna i ansökan att dessa inte kan bedömas på kort sikt, och inga ytterligare bevis lades fram.

Kommissionen ansåg därför att ansökan inte uppfyllde alla förordningens krav på en ”ovanligt svår regional katastrof”. Kommissionen beslutade i början av 2008 att inte utnyttja fonden och informerade de spanska myndigheterna om detta.

Frankrike (Martinique)

I augusti 2007 drabbades de franska utomeuropeiska departementen Martinique och Guadeloupe, två öar i franska Antillerna, av orkanen ”Dean”, som orsakade svåra skador på infrastruktur och olika sektorer i ekonomin. Frankrike lämnade in en ansökan om ekonomiskt bistånd från EU:s solidaritetsfond den 26 oktober 2007. Kommissionen mottog kompletterande upplysningar från de franska myndigheterna den 8 januari 2008. I slutet av 2007 pågick fortfarande behandlingen av ansökan, och kommissionen hade ännu inte fattat något beslut om utnyttjande av fonden.

Grekland

I augusti 2007 drabbades stora områden i Grekland av skogsbränder. Bränderna var kraftigast och mest utbredda i regionerna Västra Grekland, Peloponnesos, Grekiska fastlandet och Attika. Katastrofen orsakade betydande skador inom flera sektorer i ekonomin, särskilt jordbruket, och förstörde infrastruktur för såväl transport som telekommunikation, energidistribution, vattenförsörjning och avloppssystem, samtidigt som strukturer för förebyggande av framtida naturkatastrofer skadades. Katastrofen orsakade också allvarliga skador på naturmiljön, kulturminnesmärken, skolor, sjukhus och brandskyddskapacitet. Arbetet med att tillhandahålla tillfälliga bostäder och finansiera räddningstjänst för befolkningens omedelbara behov har också lett till stora kostnader. På Peloponnesos, i Västra Grekland och på Evvoia omkom sammanlagt 65 personer till följd av bränderna.

De grekiska myndigheterna ansökte om stöd ur solidaritetsfonden den 30 oktober 2007 och kompletterade ansökan den 24 januari 2008. I slutet av 2007 pågick fortfarande behandlingen av ansökan, och kommissionen hade ännu inte fattat något beslut om utnyttjande av fonden.

Slovenien

I mitten av september 2007 härjades stora delar av Slovenien av storm och kraftiga regnoväder, vilket ledde till svåra översvämningar och jordskred. De slovenska myndigheterna lämnade in en ansökan om stöd ur solidaritetsfonden den 19 november 2007.

Katastrofen orsakade omfattande skador på infrastruktur (transport, el- och vattendistribution). Mer än 350 km riksväg och mer än 1 600 km lokala vägar och skogsvägar skadades, liksom drygt 17 km vattenledningar, över 10 km av elnätet, 48 vattenreservoarer och 147 broar. Katastrofen orsakade dessutom betydande skador på offentliga och privata byggnader, företag, jordbruk och monument som tillhör kulturarvet.

I slutet av 2007 pågick fortfarande behandlingen av ansökan, och kommissionen hade ännu inte fattat något beslut om utnyttjande av fonden.

3. Finansiering

De två ärenden från 2006 för vilka budgetförfarandena ännu inte hade avslutats före årets slut (översvämningarna i Ungern och Grekland) behandlades genom en enda ändringsbudget. Ett preliminärt förslag till ändringsbudget nr 2/2007[2] godkändes av budgetmyndigheten den 7 juni 2007. Utbetalningarna kunde göras sedan bidragsbeslutet antagits och genomförandeavtalet undertecknats.

Under 2007 utnyttjades fonden för två nya ärenden (stormen ”Kyrill” i ’Tyskland och cyklonen ”Gamède” i Frankrike/Réunion). Stödbeloppen för varje ärende bestämdes på grundval av den standardmetod som tidigare utarbetats av kommissionen och som förklaras närmare i årsrapporten för 2002–2003 (se också bilaga 3 till denna rapport). Ändringsbudget nr 6/2007[3] godkändes av budgetmyndigheten den 24 oktober 2007. Utbetalningarna kunde göras sedan bidragsbeslutet antagits och genomförandeavtalet undertecknats. Stödbelopp under 2007:

Stödmottagare | Katastrof | Kategori | Stödbelopp (euro) |

Ungern | Översvämningar | större | 15°063°587 |

Grekland | Översvämningar | regional | 9°306°527 |

Tyskland | Storm | större | 166°905°985 |

Frankrike/Réunion | Tropisk cyklon | regional/yttre randområde | 5°290°000 |

Totalt | 196°566°099 |

För ansökningarna från Storbritannien (översvämningar), Grekland (skogsbränder), Slovenien (översvämningar) och Frankrike/Martinique (orkanen Dean) som inkom 2007 kunde inte budgetförfarandena avslutas före årets slut. För dessa ansökningar lade kommissionen fram preliminära förslag till ändringsbudgetarna nr 1/2008[4] och 3/2008[5], som godkändes av budgetmyndigheten den 9 april 2008 respektive den 5 juni 2008, och ett preliminärt förslag till ändringsbudget nr 7/2008[6]. Dessa kommer att tas upp i nästa årsrapport.

4. Övervakning

Den 23 januari 2007 gjorde kommissionen ett uppföljningsbesök i Österrike, för att få information om det system som de österrikiska myndigheterna inrättat för genomförande av stödet från solidaritetsfonden efter de svåra översvämningarna i Vorarlberg och Tyrolen i augusti 2005, få aktuell information om framstegen med genomförandet av stödet och diskutera specifika frågor från de österrikiska myndigheterna.

Liksom vid tidigare tillfällen välkomnades besöket varmt av de berörda myndigheterna. Ur kommissionens perspektiv innebar besöket att man kunde förvissa sig om att det system för genomförande som inrättats fungerade och att goda framsteg gjordes. På grundval av den information som lämnades ansåg man att genomförandet går framåt och att lämpliga åtgärder vidtagits för att se till att kraven på övervakning och kontroll uppfylls.

5. Avslutade ärenden

Enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 2012/2002 ska mottagarstaten, senast sex månader efter utgången av ettårsperioden räknat från dagen för utbetalning av bidraget, överlämna en rapport över bidragets användning (nedan kallad genomföranderapporten ) med en motivering av utgifterna (nedan kallad giltighetsförklaring ). När detta förfarande är avslutat ska kommissionen avsluta utbetalningen av bistånd från fonden.

När det gäller avslutandet av biståndet i ärendet med Malta (översvämningarna 2003), för vilket genomföranderapporten inlämnades den 10 maj 2006 och kompletterades den 28 juni 2007, fastställde kommissionen att de totala stödbeloppen ur solidaritetsfonden (961 220 euro) utnyttjats av de maltesiska myndigheterna. Kommissionen avslutade utbetalningen av stödet den 3 juli 2007.

Under 2007 mottog kommissionen slutliga genomföranderapporter för bidrag som beviljats 2005 och 2006 till Slovakien (stormen 2004), Sverige, Estland, Lettland och Litauen (alla gällande en storm 2005). Vid slutet av den period som täcks av denna årsrapport pågick fortfarande behandlingen av dessa genomföranderapporter.

6. Slutsatser

Kommissionen mottog sammanlagt 19 nya ansökningar 2007, det största antalet ansökningar under ett år sedan fonden upprättades. Endast fyra av dessa ansökningar gällde större naturkatastrofer. Övriga 15 ansökningar avsåg kategorin regional katastrof, varav nio förklarades otillåtliga eftersom de lämnats in efter den ansökningstid på två månader som anges i förordningen.

De nya ansökningar som inkom 2007 bekräftade på nytt den allmänna tendensen, dvs. att de flesta ansökningarna om stöd ur solidaritetsfonden inte gäller större katastrofer, som egentligen är fondens huvudsyfte, utan undantagskriterier för regionala katastrofer. Dessa kriterier, som enligt förordningen måste behandlas med största möjliga återhållsamhet av kommissionen, är relativt svåra att uppfylla. Andelen ansökningar inom kategorin ”ovanligt allvarliga regionala kriterier” som inte beviljas stöd är fortfarande hög, nästan två tredjedelar. Ansökningar för större katastrofer, för vilka endast ett kvantitativt kriterium gäller, har hittills lett till stöd i 100 % av fallen.

Medlemsstaterna och kommissionen ägnade 2007 återigen mycket tid och kraft åt att förbereda respektive bedöma ansökningar för mindre regionala katastrofer som regelbundet avslås. En av de största förändringarna i kommissionens förslag av den 6 april 2005 till ny förordning om solidaritetsfonden är därför att endast tillämpa kvantitativa trösklar för den skada som krävs för att fonden ska kunna utnyttjas. Därigenom skulle fonden bli öppnare. Det skulle bidra till att undvika det omfattande arbetet med att utarbeta ansökningar som sedan avslås eftersom undantagskriteriet är mycket svårt att uppfylla. Med den nya förordningen skulle de nationella myndigheterna få en bättre uppfattning om när fonden kan bistå dem i återuppbyggnadsarbetet efter en katastrof.

Under 2007 gjorde kommissionen ett antal försök att övertyga medlemsstaterna, framför allt de tillträdande tyska och portugisiska ordförandeskapen, om att återuppta diskussionen om kommissionens förslag till ny förordning om solidaritetsfonden, som fått ett brett stöd i Europaparlamentet. Vid slutet av 2007 hade dock inga framsteg gjorts i rådet.

BILAGA 1 European Union Solidarity Fund applications received in 2007

Country | GNI 2005 | 0.6% of GNI | Major disaster threshold 2007 |

AT | ÖSTERREICH | 242 610 | 1 455.660 | 1 455.660 |

BE | BELGIQUE-BELGIË | 301 089 | 1 806.535 | 1 806.535 |

BG | BALGARIJA | 21 700 | 130.200 | 130.200 |

CY | KYPROS | 13 316 | 79.895 | 79.895 |

CZ | ČESKA REPUBLIKA | 95 308 | 571.847 | 571.847 |

DE | DEUTSCHLAND | 2 248 160 | 13 488.960 | 3 266.629* |

DK | DANMARK | 208 981 | 1 253.883 | 1 253.883 |

EE | EESTI | 10 528 | 63.168 | 63.168 |

EL | ELLADA | 177 750 | 1 066.497 | 1 066.497 |

ES | ESPAÑA | 893 165 | 5 358.990 | 3 266.629* |

FI | SUOMI/FINLAND | 157 346 | 944.076 | 944.076 |

FR | FRANCE | 1 718 822 | 10 312.933 | 3 266.629* |

HR | HRVATSKA | 30 947** | 185.681 | 1.114 |

HU | MAGYARORSZÁG | 83 689 | 502.134 | 502.134 |

IE | IRELAND | 137 719 | 826.316 | 826.316 |

IT | ITALIA | 1 412 607 | 8 475.641 | 3 266.629 |

LT | LIETUVA | 20 296 | 121.774 | 121.774 |

LU | LUXEMBOURG (G-D) | 24 018 | 144.106 | 144.106 |

LV | LATVIJA | 12 655 | 75.932 | 75.932 |

MT | MALTA | 4 395 | 26.369 | 26.369 |

NL | NEDERLAND | 510 183 | 3 061.098 | 3 061.098* |

PL | POLSKA | 235 325 | 1 411.952 | 1 411.952 |

PT | PORTUGAL | 145 347 | 872.080 | 872.080 |

RO | ROMÂNIA | 77 011 | 462.068 | 462.068 |

SE | SVERIGE | 286 933 | 1 721.600 | 1 721.600 |

SI | SLOVENIJA | 27 379 | 164.272 | 164.272 |

SK | SLOVENSKÁ REPUBLIKA | 37 141 | 222.843 | 222.843 |

TR | TÜRKIYE | 290 025 | 1 740.151 | 10.441 |

UK | UNITED KINGDOM | 1 830 312 | 10 981.869 | 3 266.629* |

* ~ EUR 3 billion in 2002 prices

** GDP (GNI not available)

[1] Rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond, EGT L 311, 14.11.2002, s. 3, nedan kallad förordningen .

[2] KOM(2007) 148 slutlig, 28.3.2007.

[3] KOM(2007) 527 slutlig, 13.9.2007.

[4] KOM(2008) 15 slutlig, 18.1.2008.

[5] KOM(2008) 201, 14.4.2008.

[6] KOM(2008) 556 slutlig, 15.9.2008.