52007PC0491

Propunere de decizie a Consiliului privind autorizarea Regatului Ţărilor de Jos de a aplica o măsură derogatorie de la dispoziţiile articolului 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (Numai versiunea în limba neerlandeză este autentică) /* COM/2007/0491 final */


[pic] | COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE |

Bruxelles, 3.9.2007

COM(2007) 491 final

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind autorizarea Regatului Ţărilor de Jos de a aplica o măsură derogatorie de la dispoziţiile articolului 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (Numai versiunea în limba neerlandeză este autentică)

(prezentată de Comisie)

EXPUNERE DE MOTIVE

CONTEXTUL PROPUNERII |

110 | Motivele şi obiectivele propunerii În conformitate cu articolul 395 din Directiva 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, Consiliul, hotărând în unanimitate la o propunere a Comisiei, poate autoriza orice stat membru să aplice măsuri speciale de derogare de la dispoziţiile directivei menţionate anterior, pentru a simplifica procedura de colectare a TVA-ului sau pentru a evita anumite forme de fraudă sau evaziune fiscală. Printr-o scrisoare înregistrată la Secretariatul General al Comisiei la data de 24 noiembrie 2006, Regatul Ţărilor de Jos a solicitat autorizarea aplicării unei măsuri derogatorii în industria confecţiilor de prêt-à-porter, după cum s-a acordat în prealabil pentru o perioadă limitată prin Decizia 1998/20/CE (astfel cum a fost modificată). În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE, Comisia a informat celelalte state membre cu privire la cererea înaintată de Regatul Ţărilor de Jos prin scrisoarea din 10 iulie 2007. Prin scrisoarea din 17 iulie 2007, Comisia a înştiinţat Regatul Ţărilor de Jos că deţine toate informaţiile necesare pentru a lua în considerare cererea. |

120 | Contextul general Măsura solicitată trebuie considerată, în mod esenţial, ca o măsură vizând prevenirea anumitor tipuri de evaziune fiscală în sectorul industriei confecţiilor de prêt-à-porter. Subcontractanţii din sectorul industriei confecţiilor de prêt-à-porter sunt uneori întreprinderi mici, care deseori s-au dovedit a fi întreprinderi cu o durată efemeră, şi pe care administraţia fiscală nu prea reuşeşte să le controleze, deoarece acestea joacă rolul unor instrumente de evaziune fiscală. O formă curentă de evaziune constă în neplata în favoarea administraţiei fiscale a TVA-ului facturat de către subcontractanţi, care ulterior nu mai pot fi găsiţi, furnizând totuşi clientului (contractantului) o factură valabilă privind deducerea fiscală. Prezenta decizie autorizează Regatul Ţărilor de Jos să aplice, în sectorul industriei confecţiilor de prêt-à-porter, un sistem de transfer al obligaţiei de a plăti TVA autorităţilor fiscale de la subcontractant la întreprinderea de confecţii (contractantul). În prealabil, Directiva 1998/20/CE a Consiliului a autorizat Regatul Ţărilor de Jos să aplice acest sistem care derogă de la dispoziţiile articolului 193 din Directiva TVA 2006/112/CE. Termenul de valabilitate iniţial, până la 31 decembrie 1999, a fost prelungit până la 31 decembrie 2003 prin Decizia 2004/435/CE a Consiliului şi încă o dată până la 31 decembrie 2006 prin Decizia 2004/516/CE a Consiliului. Regatul Ţărilor de Jos a argumentat că, datorită derogărilor anterioare, numărul fraudelor comise de subcontractanţi în sectorul industriei confecţiilor de prêt-à-porter a scăzut. Cu toate acestea, Comisia nu a stabilit cu certitudine în ce măsură o asemenea scădere a fraudelor se datorează derogării şi în ce măsură aceasta se datorează evoluţiei din sectorul industriei respective. Industria confecţiilor se află într-o continuă schimbare, iar subcontractanţii se deplasează dintr-o ţară în alta, datorită, printre altele, costurilor forţei de muncă. Prin urmare, nu se exclude faptul că anumiţi subcontractanţi au părăsit Regatul Ţărilor de Jos din motive economice. Pentru a evalua impactul atât al derogării actuale, cât şi al altor factori, Regatul Ţărilor de Jos este invitat să prezinte Comisiei un raport privind eficacitatea acestei măsuri. |

130 | Dispoziţiile în vigoare în domeniul propunerii Decizia 98/20/CE a Consiliului din 19 decembrie 1997 de autorizare a Regatului Ţărilor de Jos privind extinderea aplicării unei măsuri de derogare de la dispoziţiile articolului 21 din a şasea Directivă 77/388/CE a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri (JO L 8, 14.1.1998, p.16. Decizie modificată prin Decizia 2000/435/CE (JO L 172, 17.2.2000, p. 24) şi prin Decizia 2004/516/CE (JO L 221, 21.6.2004, p. 17). |

141 | Coerenţa cu celelalte politici şi obiective ale Uniunii Nu se aplică. |

CONSULTAREA PăRţILOR INTERESATE şI EVALUAREA IMPACTULUI |

Consultarea părţilor interesate |

219 | Nu este relevantă. |

Obţinerea şi utilizarea opiniei experţilor |

229 | Nu a fost necesară consultarea experţilor externi. |

230 | Evaluarea impactului Propunerea de decizie vizează combaterea unei eventuale evaziuni a TVA-ului în industria confecţiilor de prêt-à-porter, având în consecinţă un potenţial impact economic pozitiv. Cu toate acestea, având în vedere sfera de aplicare restrânsă a derogării şi aplicarea sa limitată în timp, impactul va fi, în orice caz, limitat. |

ELEMENTE JURIDICE ALE PROPUNERII |

305 | Rezumatul acţiunii propuse Autorizarea Regatului Ţărilor de Jos de a aplica o măsură de derogare de la dispoziţiile articolului 193 din Directiva 2006/112/CE în ceea ce priveşte utilizarea unui mecanism de impozitare la beneficiar pentru anumite operaţiuni din sectorul industriei confecţiilor de prêt-à-porter.. |

310 | Temeiul juridic Articolul 395 din Directiva TVA 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. |

329 | Principiul subsidiarităţii Propunerea intră în sfera competenţei exclusive a Comunităţii. Prin urmare, principiul subsidiarităţii nu se aplică. |

Principiul proporţionalităţii Propunerea respectă principiul proporţionalităţii din următorul (următoarele) motiv(e). |

331 | Decizia se referă la o autorizaţie acordată unui stat membru la cerere şi nu constituie o obligaţie. |

332 | Având în vedere sfera de aplicare restrânsă a derogării, măsura specială este proporţională cu obiectivul urmărit. |

Alegerea instrumentelor |

341 | Instrumente propuse: altele. |

342 | Alte mijloace nu ar fi adecvate din următorul (următoarele) motiv(e). În temeiul articolului 395 din Directiva TVA 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, derogarea de la dispoziţiile comune privind TVA nu se poate acorda decât cu autorizaţia Consiliului, hotărând în unanimitate la o propunere din partea Comisiei. Prin urmare, o decizie a Consiliului este instrumentul cel mai potrivit, deoarece aceasta poate fi adresată în mod individual statelor membre. |

IMPLICAţII BUGETARE |

409 | Propunerea nu are nicio implicaţie pentru bugetul comunitar. |

INFORMAţII SUPLIMENTARE |

Clauza de reexaminare/revizuire/caducitate |

533 | Propunerea include o clauză de caducitate. |

1. Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind autorizarea Regatului Ţărilor de Jos de a aplica o măsură derogatorie de la dispoziţiile articolului 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (Numai versiunea în limba neerlandeză este autentică)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată[1], în special articolul 395 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei[2],

întrucât:

(1) Printr-o scrisoare înregistrată la Secretariatul General al Comisiei la data de 24 noiembrie 2006, Regatul Ţărilor de Jos a solicitat autorizarea aplicării unor măsuri fiscale speciale în industria confecţiilor de prêt-à-porter , autorizate în prealabil pentru o perioadă limitată prin Decizia 1998/20/CE[3].

(2) În conformitate cu articolul 395 alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE, Comisia a informat celelalte state membre cu privire la cererea înaintată de Regatul Ţărilor de Jos prin scrisoarea din 10 iulie 2007. Prin scrisoarea din 17 iulie 2007, Comisia a înştiinţat Regatul Ţărilor de Jos că deţine toate informaţiile necesare pentru a lua în considerare cererea.

(3) Acordul ar autoriza Regatul Ţărilor de Jos să aplice, în sectorul industriei confecţiilor de prêt-à-porter , un sistem de transfer al obligaţiei subcontractantului de a plăti TVA-ul autorităţilor fiscale de la subcontractant la întreprinderea de confecţii (contractantul).

(4) În trecut, aceste acorduri s-au dovedit a fi o măsură eficientă de prevenire într-un sector în care colectarea TVA-ului este problematică datorită dificultăţilor privind identificarea şi supravegherea activităţilor subcontractanţilor. Prin urmare, măsura solicitată trebuie considerată ca fiind o măsură de prevenire a anumitor tipuri de evaziune fiscală şi de fraudă în sectorul industriei confecţiilor de prêt-à-porter .

(5) Cu toate acestea, întrucât în sectorul industriei confecţiilor de prêt-à-porter , un factor important în alegerea locului de fabricaţie a îmbrăcămintelor este reprezentat de costurile scăzute ale forţei de muncă, iar subcontractanţii recurg deseori la relocalizarea dintr-o ţară în alta, Regatul Ţărilor de Jos ar trebui să controleze şi să evalueze impactul acestor factori asupra eficienţei derogării şi să informeze Comisia în consecinţă.

(6) Este oportun faptul că măsura este limitată în timp, pentru a permite Comisiei să o evalueze pe baza raportului furnizat de către Ţările de Jos.

(7) Derogarea nu va avea un efect negativ asupra resurselor proprii ale Comunităţilor Europene care provin din taxa pe valoarea adăugată şi nici nu va influenţa valoarea TVA-ului percepută în etapa finală a consumului.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin derogare de la dispoziţiile articolului 193 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului, Regatul Ţărilor de Jos este autorizat prin prezenta să aplice, până la 31 decembrie 2009, în sectorul industriei confecţiilor de prêt-à-porter , un sistem de transfer al obligaţiei subcontractantului de a plăti TVA-ul autorităţilor fiscale de la subcontractant la întreprinderea de confecţii (contractantul).

Articolul 2

Până la 31 iulie 2009, Regatul Ţărilor de Jos prezintă Comisiei un raport asupra evaluării globale a funcţionalităţii măsurii în cauză, în special în ceea ce priveşte eficienţa sa, precum şi alte eventuale elemente referitoare la relocalizările subcontractanţilor din industria de confecţii prêt-à-porter în alte ţări.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Regatului Ţărilor de Jos.

Adoptată la Bruxelles, […]

Pentru Consiliu

Preşedintele

[1] JO L 347, 11.12.2006, p. 1. Directivă modificată prin Directiva 2006/138/CE (JO L 384, 29.12.2006, p. 92).

[2] JO C, p.

[3] JO L 8, 14.1.1998, p. 16. Decizie modificată prin Decizia 2000/435/CE (JO L 172, 12.7.2000, p. 24) şi prin Decizia 2004/516/CE (JO L 221, 21.6.2004, p. 17).