11.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 190/91


ODLOČBA NADZORNEGA ORGANA EFTE

št. 438/12/COL

z dne 28. novembra 2012

o šestinosemdeseti spremembi procesnih in materialnih pravil na področju državne pomoči

NADZORNI ORGAN EFTE JE –

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1), zlasti členov 61 do 63 Sporazuma EGP in Protokola 26 k Sporazumu EGP,

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi Nadzornega organa in Sodišča (2), zlasti člena 5(2)(b) in člena 24 Sporazuma o Nadzornem organu in Sodišču,

ob upoštevanju naslednjega:

Poglavje o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (3) v smernicah Nadzornega organa Efte o državni pomoči preneha veljati 30. novembra 2012 (4).

Navedeno poglavje je skladno s smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (5), ki so prenehale veljati 9. oktobra 2012 (6).

Evropska komisija je 28. septembra 2012 sprejela Sporočilo o podaljšanju uporabe smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah z dne 1. oktobra 2004, dokler se ne nadomestijo z novimi pravili (7).

Sedanje poglavje o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, ki bo prenehalo veljati 30. novembra 2012, je zato treba podaljšati, da se zagotovi enotna uporaba pravil o državni pomoči v celotnem Evropskem gospodarskem prostoru.

Z Evropsko komisijo in državami Efte so bila opravljena posvetovanja –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Veljavnost poglavja o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah v smernicah Nadzornega organa Efte o državni pomoči se podaljša, dokler se ne nadomesti z novimi pravili.

Člen 2

Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno.

V Bruslju, 28. novembra 2012

Za Nadzorni organ Efte

Oda Helen SLETNES

Predsednica

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON

Član kolegija


(1)  „Sporazum EGP“.

(2)  „Sporazum o Nadzornem organu in Sodišču“.

(3)  UL L 97, 15.4.2005, str. 41; Dopolnilo EGP št. 18, 15.4.2005, str. 1.

(4)  Glej odstavek 90, kakor je bil razširjen z Odločbo Nadzornega organa Efte št. 433/09/COL z dne 30. oktobra 2009 o triinsedemdeseti spremembi procesnih in materialnih pravil na področju državne pomoči UL L 48, 25.2.2010, str. 27, Dopolnilo EGP št. 9, 25.2.2010, str. 12.

(5)  UL C 244, 1.10.2004, str. 2–17.

(6)  Glej odstavek 102, kakor je bil razširjen s Sporočilom Komisije o podaljšanju smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, UL C 156, 9.7.2009, str. 3.

(7)  UL C 296, 2.10.2012, str. 3.