10.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 63/29


ODLOČBA NADZORNEGA ORGANA EFTA

št. 371/04/COL

z dne 15. decembra 2004

o devetinštirideseti spremembi procesnih in materialnih pravil na področju državne pomoči s črtanjem poglavja 26 smernic o državni pomoči večsektorskega okvira za regionalno pomoč, namenjeno večjim investicijskim projektom

NADZORNI ORGAN EFTA JE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti členov 61 do 63 ter Protokola 26 k Sporazumu,

ob upoštevanju Sporazuma med državami EFTA o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča (2) ter zlasti člena 24, člena 5(2)(b) in člena 1 dela I Protokola 3 k Sporazumu,

ker v skladu s členom 24 Sporazuma o nadzoru in sodišču Nadzorni organ EFTA uveljavlja določbe Sporazuma EGP v zvezi z državno pomočjo;

ker v skladu s členom 5(2)(b) Sporazuma o nadzoru in sodišču Nadzorni organ EFTA izdaja obvestila ali smernice o zadevah, ki jih obravnava Sporazum EGP, če to izrecno določata navedeni sporazum ali Sporazum o nadzoru in sodišču ali če Nadzorni organ EFTA meni, da je to potrebno;

ob sklicevanju na procesna in materialna pravila na področju državne pomoči (3), ki jih je 19. januarja 1994 sprejel Nadzorni organ EFTA;

ker je 4. novembra 1998 Nadzorni organ EFTA sprejel Smernice večsektorskega okvira za regionalno pomoč, namenjeno večjim investicijskim projektom (4), za začetno poskusno obdobje treh let, ki je bilo nato podaljšano do 31. decembra 2002 in za nekatere sektorje ostalo veljavno do 31. decembra 2003;

ker je 19. marca 2002 Komisija Evropskih skupnosti objavila novo sporočilo o večsektorskem okviru za regionalno pomoč, namenjeno večjim investicijskim projektom (5);

ker je Nadzorni organ EFTA sprejel podoben okvir v svoji Odločbi Kolegija 263/02/COL z dne 18. decembra 2002 (6) kot novo poglavje 26A Smernic;

ker Poglavje 26A vsebuje novi večsektorski okvir, ki je začel veljati 1. januarja 2003 oziroma 1. januarja 2004 glede na ustrezen sektor;

ker bi se moral predhodni večsektorski okvir za regionalno pomoč, namenjeno večjim investicijskim projektom, črtati –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

1.

Poglavje 26 Smernic o državni pomoči se črta.

2.

Države EFTA se obvestijo s pismom, ki vsebuje izvod te odločbe.

3.

Komisija Evropskih skupnosti se obvesti z izvodom te odločbe v skladu s točko (d) Protokola 27 k Sporazumu EGP.

4.

Odločba se objavi v oddelku EGP in Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

5.

Ta odločba je verodostojna v angleškem jeziku.

V Bruslju, 15. decembra 2004

Za Nadzorni organ EFTA

Predsednik

Hannes HAFSTEIN

Član Kolegija

Bernd HAMMERMANN


(1)  V nadaljevanju Sporazum EGP.

(2)  V nadaljevanju Sporazum o nadzoru in sodišču.

(3)  Smernice o uporabi in razlagi členov 61 in 62 Sporazuma EGP ter člena 1 Protokola 3 k Sporazumu o nadzoru in sodišču, ki jih je sprejel in izdal Nadzorni organ EFTA dne 19.1.1994 (UL L 231, 3.9.1994, Dopolnilo EGP št. 32), kakor so bile nazadnje spremenjene z Odločbo Organa št. 305/04/COL z dne 1. decembra 2004, še neobjavljene, v nadaljevanju Smernice o državni pomoči.

(4)  UL L 111, 29.4.1999, Dopolnilo EGP št. 18, ki ustreza Sporočilu Komisije – Večsektorski okvir za regionalno pomoč, namenjeno večjim investicijskim projektom (UL C 107, 7.4.1998, str. 7).

(5)  UL C 70, 19.3.2002, str. 8.

(6)  Še neobjavljena.