1.9.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 226/12


ODLOČBA NADZORNEGA ORGANA EFTA

št. 39/04/COL

z dne 17. marca 2004

o dvainštirideseti spremembi procesnih in materialnih pravil na področju državne pomoči z uvedbo novega poglavja 25A: pregled smernic o državni regionalni pomoči za obdobje po 1. januarju 2007

NADZORNI ORGAN EFTA JE –

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (1) in zlasti členov 61 do 63 ter protokola 26 k Sporazumu,

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma med državami EFTA o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča (2) ter zlasti člena 24, člena 5(2)(b) in člena 1 dela I Protokola 3 k Sporazumu (3),

KER v skladu s členom 24 Sporazuma o nadzoru in sodišču Nadzorni organ EFTA uveljavlja določbe Sporazuma EGP v zvezi z državno pomočjo,

KER v skladu s členom 5(2)(b) Sporazuma o nadzoru in sodišču Nadzorni organ EFTA izdaja obvestila ali smernice o zadevah, ki jih obravnava Sporazum EGP, če to izrecno določata navedeni sporazum ali Sporazum o nadzoru in sodišču ali če Nadzorni organ EFTA meni, da je to potrebno,

OB SKLICEVANJU na procesna in materialna pravila na področju državne pomoči (4) ki jih je 19. januarja 1994 sprejel Nadzorni organ EFTA (5),

KER je 8. maja 2003 Komisija Evropskih skupnosti (od tu dalje Komisija ES) objavila sporočilo o pregledu smernic o državni regionalni pomoči za obdobje po 1. januarju 2007 (6),

KER to sporočilo velja tudi za Evropski gospodarski prostor,

KER je treba zagotoviti enotno uporabo pravil o državni pomoči za države EFTA v celotnem Evropskem gospodarskem prostoru,

KER naj bi v skladu s točko II pod naslovom „SPLOŠNO“ na koncu Priloge XV k Sporazumu EGP Nadzorni organ EFTA po posvetovanju s Komisijo ES sprejel akte, ki ustrezajo tistim, ki jih je sprejela Komisija ES,

PO POSVETOVANJU s Komisijo ES,

OB SKLICEVANJU na to, da se je Nadzorni organ EFTA o tej temi posvetoval z državami EFTA na večstranskem sestanku dne 3. februarja 2004 –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

1.

Smernice o državni pomoči se spremeni z dodatkom novega Poglavja 25A „Pregled smernic o državni regionalni pomoči za obdobje po 1. januarju 2007“. Novo Poglavje 25A se nahaja v Prilogi I te odločbe.

2.

Države EFTA se obvestijo s pismom, ki vsebuje izvod te odločbe.

3.

Komisija ES se obvesti z izvodom te odločbe skupaj s Prilogo v skladu s točko (d) Protokola 27 k Sporazumu EGP.

4.

Ta odločba se objavi v oddelku EGP in Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropske unije.

5.

Ta odločba je verodostojna v angleškem jeziku.

V Bruslju, 17. marca 2004

Za Nadzorni organ EFTA

Hannes HAFSTEIN

Predsednik

Einar M. BULL

Član Kolegija


(1)  V nadaljevanju Sporazum EGP.

(2)  V nadaljevanju Sporazum o nadzoru in sodišču.

(3)  Protokol 3 k Sporazumu o nadzoru in sodišču, ki so ga države EFTA spremenile 10. decembra 2001. Spremembe so začele veljati 28. avgusta 2003.

(4)  V nadaljevanju Smernice o državni pomoči.

(5)  Sprva objavljena v UL L 231, 3.9.1994, str. 1, in v Dopolnilu EGP št. 32 istega dne, kakor so bila nazadnje spremenjena z Odločbo Kolegija št. 15/04/COL z dne 18. februarja 2004, ki še ni objavljena.

(6)  Sporočilo Komisije – Pregled smernic o državni regionalni pomoči v obdobju po 1. januarju 2007 (UL C 110, 8.5.2003, str. 24).


PRILOGA

„25A.   PREGLED SMERNIC O DRŽAVNI REGIONALNI POMOČI ZA OBDOBJE PO 1. JANUARJU 2007

1.

Nadzorni organ EFTA (v nadaljevanju Organ) je objavil smernice o državni regionalni pomoči aprila 1999 (1).

2.

Na podlagi smernic je Organ odobril zemljevide subvencioniranih območij držav članic EFTA za obdobje med letoma 2000 in 2006 ter številne sheme regionalne pomoči, ki naj bi se iztekle ob koncu tega obdobja.

3.

Te smernice so bile sprejete za neomejeno obdobje. Toda smernice določajo, da jih mora Organ v obdobju petih let po uveljavitvi pregledati.

4.

Organ je to preverjanje izvedel in zaključil, da se revizija smernic ne zdi potrebna.

5.

Vendar se je Organ odločil, da bo to revizijo izpeljal pravočasno, da omogoči državam EFTA in Organu dovolj časa še pred koncem leta 2006 za oblikovanje, obveščanje o in sprejemanje zemljevidov subvencioniranih območij za obdobje po 1. januarju 2007.


(1)  Odločba Kolegija št. 316/98/COL z dne 4. novembra 1998 (UL L 111, 29.4.1999, str. 46) in Dopolnilo EGP št. 18.“