12.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

C 172/31


POZIV K ODDAJI PREDLOGOV — GD EAC št. 39/05

Kultura 2000: Poziv k oddaji predlogov 2006

(2005/C 172/14)

1.   CILJI IN OPIS

Program Kultura 2000 prispeva h krepitvi kulturnega območja, skupnega evropskim narodom. Vsako leto Skupnost podpre letne in večletne kulturne dogodke in projekte, izvedene v partnerstvu ali v obliki mrež. Letni projekti morajo vključevati kulturne izvajalce iz najmanj treh držav in večletni projekti morajo vključevati kulturne izvajalce iz najmanj petih držav, ki sodelujejo v programu Kultura 2000.

V skladu z Akcijo 1 (letni projekti) program Kultura 2000 nudi podporo na področju glasbe in uprizoritvenih umetnosti, kulturne dediščine, upodabljajočih in vizualnih umetnosti, književnosti in knjige ter prevajanja.

V skladu z Akcijo 2 (večletni projekti) program Kultura 2000 nudi podporo na področju glasbe in uprizoritvenih umetnosti, kulturne dediščine, upodabljajočih in vizualnih umetnosti, književnosti ter knjige.

2.   UPRAVIČENI KANDIDATI

Ponudbe lahko oddajo javne in zasebne organizacije s statusom pravne osebe, katerih glavna dejavnost se odvija na področju kulture.

Vloge lahko predložijo organizacije, ki imajo sedež v eni od naslednjih držav:

v 25 državah Evropske unije;

v treh državah članicah EGP/EFTA (Islandija, Liechtenstein in Norveška);

v državah pristopnicah: Bolgarija in Romunija; v državi kandidatki: Turčija.

Vendar je treba omeniti, da je sodelovanje Turčije v programu odvisno od sporazuma, ki bo sklenjen med vlado Turčije in Evropsko komisijo. Turške organizacije bodo upravičene do vodenja ali soorganiziranja projektov, če bo takšen sporazum začel veljati do konca izbirnega postopka.

3.   SREDSTVA IN TRAJANJE PROJEKTA

Celotni proračun za projekte, ki jih podpira ta poziv za oddajo predlogov, je približno 28 milijonov EUR (Akcija 1 in Akcija 2).

Sredstva, zahtevana za letne projekte, morajo biti v obsegu od 50 000 EUR do 150 000 EUR in ne smejo presegati 50 % celotnega upravičenega proračuna projekta.

Pri prevodnih projektih sredstva Skupnosti zajemajo plačilo prevajalca (prevajalcev) za vse knjige iz vloge (najmanj 4 in največ 10 knjig, ki izpolnjujejo pogoje), s tem da v celoti ne presegajo 50 000 EUR ali 60 % vseh operativnih stroškov.

Sredstva, zahtevana za večletne projekte, morajo biti višja od 50 000 EUR vendar ne višja od 300 000 EUR letno ter ne smejo presegati 60 % celotnega upravičenega proračuna projekta.

Projekti se morajo začeti pred 15.11.2006.

Trajanje letnih projektov ne sme biti daljše od 12 mesecev.

Trajanje večletnih projektov mora biti najmanj 24 mesecev in ne sme biti daljše od 36 mesecev.

V izjemnih primerih in z ustrezno utemeljitvijo s strani upravičenca se trajanje izbranih projektov lahko podaljša za največ 6 mesecev z dopolnitvenim postopkom.

4.   ROK

Vloge morajo biti poslane Komisiji najpozneje do:

17. oktobra 2005 za letne in prevodne projekte, 28. oktobra 2005 za večletne projekte.

5.   DODATNE INFORMACIJE

Specifikacije in prijavni obrazci so na voljo na naslednji spletni strani Komisije:

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html

Vloge morajo biti v skladu z zahtevami, določenimi v specifikacijah, in morajo biti predložene na predvidenem obrazcu.