92002E0885

KIRJALLINEN KYSYMYS E-0885/02 esittäjä(t): Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) komissiolle. Jätteen määritelmä ja sivutuotteet.

Virallinen lehti nro 229 E , 26/09/2002 s. 0155 - 0156


KIRJALLINEN KYSYMYS E-0885/02

esittäjä(t): Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) komissiolle

(3. huhtikuuta 2002)

Aihe: Jätteen määritelmä ja sivutuotteet

EU:n jätehuollon puitedirektiivissä (91/156/EEC(1)) jäte määritellään sellaiseksi esineeksi tai aineeksi, jonka sen haltija on poistanut käytöstä, aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä. Määritelmän ongelmana on se, ettei se tunne prosesseja, joista tuloksena saadaan kaksi tuotetta. Esimerkiksi terästehtaan sivutuotteena saatavaa ferrokromikuonaa myydään edelleen mm. maa- ja tienrakennuksessa käytettäväksi. EU:n jätemääritelmän mukaan ferrokromikuona on jätettä ja sen tuottaja joutuu maksamaan siitä sekä jäteveroa että tuotteen myynnistä aiheutuvaa arvonlisäveroa. Näin yritykset, jotka kehittävät ja tuotteistavat prosessiensa sivutuotteita hyötykäyttöön ja säästävät samalla luonnonmateriaaleja, joutuvat taloudellisesti epätarkoituksenmukaiseen tilanteeseen.

Mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä jätteen käsitteen muuttamiseksi niin, että jätteen loppukäsittelyn ja hyödyntämisen eroon saadaan lisää selkeyttä?

(1) EYVL L 78, 26.3.1991, s. 32.

Margot Wallströmin komission puolesta antama vastaus

(14. toukokuuta 2002)

Jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY(1), sellaisena kuin se on muutettuna, 1 artiklan a kohdassa määritellään jäte miksi tahansa aineeksi tai esineeksi, jonka haltija hävittää, aikoo hävittää tai on velvollinen hävittämään. Yhteisön tuomioistuin on tulkinnut tämän määritelmän tarkoittavan sitä, että EY:n perustamissopimuksen 174 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen ympäristönsuojeluperiaatteiden mukaisesti jätteen käsitettä ei voida tulkita suppeasti(2). Ferrokromikuonaa koskeva ennakkoratkaisupyyntö on paraikaa yhteisön tuomioistuimen käsittelyssä. Ennakkoratkaisu saattaa johtaa romumetallimateriaalien aseman selventämiseen direktiivissä(3).

Ympäristöä koskevassa kuudennessa yhteisön toimintaohjelmassa kehotetaan selventämään jätteen ja muun kuin jätteen välinen oikeudellinen ero(4). Toimintaohjelman yhteydessä komissio ryhtyy toimiin tarkastellakseen sitä, kuinka tämä tehtävä on parhaimmin toteutettavissa.

(1) EYVL L 194, 25.7.1975, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna 18. maaliskuuta 1991 annetulla neuvoston direktiivillä 91/156/ETY (EYVL L 78, 26.3.1991) ja 24. toukokuuta 1996 tehdyllä komission päätöksellä 96/350/EY (EYVL L 135, 6.6.1996).

(2) Asiat C-418/97 ja C-419/97 ARCO Chemie Nederland and Epon, Oikeustapauskokoelma 2000, s. I-4475, tuomion 3940 kohta.

(3) Asia C-444/00 The Queen on the application of Mayer Parry Recycling Ltd.

(4) Ympäristöä koskevaa kuudetta yhteisön toimintaohjelmaa koskevan parlamentin ja neuvoston päätösehdotuksen 8 artiklan 2 kohdan iv alakohta (PE-CONS 3618/02).