2021.6.7.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 217/32


A Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Szlovénia) által 2021. április 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – RAIFFEISEN LEASING, trgovina in leasing d. o. o. kontra Republika Slovenija

(C-235/21. sz. ügy)

(2021/C 217/43)

Az eljárás nyelve: szlovén

A kérdést előterjesztő bíróság

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: RAIFFEISEN LEASING, trgovina in leasing d. o. o.

Ellenérdekű fél: Republika Slovenija

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Az írásbeli szerződés csak akkor tekinthető-e számlának a héairányelv 203. cikke alapján, ha az tartalmazza a héairányelv (1) 3. fejezete („Számlázás”) által a számla tekintetében előírt valamennyi adatot?

Vagy nemleges válasz esetén:

2)

Melyek azok az adatok vagy körülmények, amelyek alapján az írásbeli szerződés (is) minden esetben a héairányelv 203. cikke értelmében vett, héafizetési kötelezettséget megállapító számlának tekinthető?

Vagy konkrétabban,

3)

A két héaalany által kötött azon írásbeli szerződés, amelynek tárgya termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, a héairányelv 203. cikke alapján számlának tekinthető-e, ha abból kitűnik az eladó vagy a szolgáltató mint szerződő fél arra irányuló kifejezett és objektív módon felismerhető szándéka, hogy az adott ügyletre vonatkozóan számlát kívánt kiállítani, amelynek alapján a vevő észszerűen feltételezheti, hogy ez alapján az előzetesen felszámított héát levonhatja?


(1)  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.).