2021.4.19.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 138/18


A High Court (Írország) által 2021. január 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – FS kontra Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment affaires, Minister for Social Protection

(C-3/21. sz. ügy)

(2021/C 138/23)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court

Az alapeljárás felei

Felperes: FS

Alperes: Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs, Minister for Social Protection

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Az „igény” 883/2004 rendelet (1) 81. cikkében szereplő fogalma a támogatás összegének minden egyes kifizetése esetén – még az eredeti kérelmet és az előző tagállam támogatás nyújtására vonatkozó eredeti határozatát követően is – magában foglalja-e az első tagállamtól valamely rendszeres támogatásban való részesülést (amennyiben a támogatást szabályszerűen a második tagállamnak kell megfizetnie)?

2.

Amennyiben az első kérdésre igenlő választ kell adni, abban az esetben, ha a szociális biztonság iránti igényt helytelenül nyújtották be a származási tagállamhoz, holott azt egy másik tagállamhoz kellett volna benyújtani, úgy kell-e értelmezni a másik tagállam 883/2004 rendelet 81. cikke szerinti kötelezettségét (konkrétan azt a kötelezettséget, hogy a származási tagállamhoz benyújtott igényt a másik tagállamban elfogadhatóként kell kezelni), hogy az teljes egészében független a felperes arra vonatkozó kötelezettségétől, hogy a 883/2004 rendelet 76. cikkének (4) bekezdése alapján a lakóhelyéről helytálló tájékoztatást adjon a lakóhelyéről, így az eredeti tagállamhoz helytelenül benyújtott igényt a 81. cikk alkalmazásában a másik tagállamnak annak ellenére el kell fogadnia, hogy a felperes a másik tagállam joga által az igények benyújtására előírt határidőn belül nem nyújtott a lakóhelyéről a 76. cikk (4) bekezdésének megfelelő helytálló tájékoztatást?

3.

Az következik-e a tényleges érvényesülés általános uniós jogelvéből, hogy az uniós jogon alapuló jogok nem gyakorolhatók olyan körülmények között, mint a jelen eljárás körülményei (különösen olyan körülmények között, amikor az uniós polgár a szabad mozgáshoz való jogát a 76. cikk (4) bekezdése szerinti, arra vonatkozó kötelezettségének megszegésével gyakorolja, hogy a lakóhelye szerinti ország megváltozásáról értesítenie kell a származási tagállam szociális hatóságait) a szabad mozgáshoz való jog gyakorlásának helye szerinti tagállam nemzeti jogának azon előírása miatt, hogy az uniós polgároknak a családi támogatás iránti visszamenőleges igény érvényesítése érdekében a szóban forgó támogatást a másik tagállamban az ez utóbbi tagállam nemzeti joga által előírt tizenkét hónapos időszakon belül kell kérelmezniük?


(1)  HL 2004. L 166., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet 72. o.) .