29.4.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 148/58


Жалба, подадена на 1 март 2019 г. — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals/EUIPO — Dalmat (LaTV3D)

(Дело T-135/19)

(2019/C 148/56)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (Барселона, Испания) (представител: J. Erdozain López, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Stéphane Dalmat (Париж, Франция)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: заявка за словна марка на Европейския съюз „LaTV3D“ — заявка за регистрация № 15 630 833

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 13 декември 2018 г. по преписка R 874/2018-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.