25.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 112/47


6. veebruaril 2019 esitatud hagi – Südwestdeutsche Salzwerke versus EUIPO (Bad Reichenhaller Alpensaline)

(Kohtuasi T-69/19)

(2019/C 112/57)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Südwestdeutsche Salzwerke AG (Heilbronn, Saksamaa) (esindaja: advokaat M. Douglas)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärgi Bad Reichenhaller Alpensaline taotlus – registreerimistaotlus nr 17 126 517

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 4. detsembri 2018. aasta otsus asjas R 412/2018-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja rahuldada ELi kaubamärgi registreerimistaotlus nr 17 126 517 osas, milles registreerimistaotlus tagasi lükati;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumine.