25.3.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 112/46


Skarga wniesiona w dniu 5 lutego 2019 r. – Sixsigma Networks Mexico / EUIPO – Dokkio (DOKKIO)

(Sprawa T-67/19)

(2019/C 112/56)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: Sixsigma Networks Mexico, SA de CV (Meksyk, Meksyk) (przedstawiciel: adwokat C. Casas Feu)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Dokkio, Inc. (San Mateo, Kalifornia, Stany Zjednoczone)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Właściciel spornego znaku towarowego: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Międzynarodowa rejestracja wskazująca Unię Europejską słownego znaku towarowego DOKKIO – rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską nr 1 308 971

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie R 1187/2018-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim na jej mocy oddalono sprzeciw B 2800087;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania poniesionymi przez Sixsigma Networks Mexico, SA de CV;

obciążenie Dokkio, Inc. kosztami postępowania poniesionymi przez Sixsigma Networks Mexico, SA de CV.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.