25.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 112/42


Жалба, подадена на 23 януари 2019 г. — MSI Svetovanje/EUIPO — Industrial Farmaceutica Cantabria (nume)

(Дело T-41/19)

(2019/C 112/51)

Език на жалбата: английски

Страни

Жалбоподател: MSI Svetovanje, marketing, d.o.o (Vrhnika, Словения) (представител: M. Maček, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Industrial Farmaceutica Cantabria, SA (Мадрид, Испания)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз „nume“ — заявка за регистрация № 15 120 355

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 8 ноември 2018 г. по преписка R 722/2018-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати направените от нея съдебни разноски, както и съдебните разноски, направени от MSI Svetovanje d.o.o.

Изложени основания

Нарушение на член 95, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,

Нарушение на член 94 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета и на член 296 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) и на член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.