25.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 112/41


Överklagande ingett den 16 januari 2019 – Orkla Foods Danmark mot EUIPO (PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD)

(Mål T-34/19)

(2019/C 112/50)

Rättegångsspråk: danska

Parter

Klagande: Orkla Foods Danmark A/S (Taastrup, Danmark) (ombud: advokaten S. Hansen)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD” – Registreringsansökan nr 16 930 241

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 1 oktober 2018 i ärende R 309/2018-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grund

Åsidosättande av artikel 7.3 förordning (EU) 2017/1001.