25.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 112/41


16. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Orkla Foods Danmark versus EUIPO (PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD)

(Kohtuasi T-34/19)

(2019/C 112/50)

Kohtumenetluse keel: taani

Pooled

Hageja: Orkla Foods Danmark (Taastrup, Taani) (esindaja: advokaat S. Hansen)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: sõnalisi osi „PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD“ sisaldav ELi kujutismärk – registreerimistaotlus nr 16 930 241

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 1. oktoobri 2018. aasta otsus asjas R 309/2018-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 3 rikkumine.