11.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 93/73


Жалба, подадена на 15 януари 2019 г. — Idea Groupe/EUIPO — The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there)

(Дело T-29/19)

(2019/C 93/95)

Език на жалбата: френски

Страни

Жалбоподател: Idea Groupe (Монтоар дьо Бретан, Франция) (представител: P. Langlais, адвокат)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: The Logistical Approach BV (Уден, Нидерландия)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there“ в черно, бяло и нюанси на синьото — Заявка за регистрация № 14 567 184

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти състав на EUIPO от 12 ноември 2018 г., по преписка R 2064/2017-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати разноските.

да осъди дружеството The Logistical Approach B.V да заплати съдебните разноски, свързани с неговото встъпване, ако то встъпи в производството.

Изложени основания

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,

Нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.