11.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 93/72


14. jaanuaril 2019 esitatud hagi – Limango versus EUIPO – Consolidated Artists (limango)

(Kohtuasi T-23/19)

(2019/C 93/93)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Limango GmbH (München, Saksamaa) (esindajad: advokaadid C. Hauss-Löhde ja M. Mette)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses: Consolidated Artists BV (Rotterdam, Madalmaad)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja: hageja Üldkohtus

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärgi limango taotlus – registreerimistaotlus nr 6 943 096

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 3. oktoobri 2018. aasta otsus seotud asjades R 1844/2017-1 ja R 2093/2017-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

lükata vastulause tervikuna tagasi;

mõista kohtukulud välja kostjalt ja menetlusse astujalt.

Väited

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 5 rikkumine.