11.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 93/69


Жалба, подадена на 4 януари 2019 г. — United States Seafoods/EUIPO (UNITED STATES SEAFOODS)

(Дело T-10/19)

(2019/C 93/90)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: United States Seafoods LLC (Сиатъл, Вашингтон, Съединени щати) (представители: C. Spintig, S. Pietzcker и M. Prasse, адвокати)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: посочваща Европейския съюз международна регистрация на фигуративния знак „UNITED STATES SEAFOODS“ — заявка за регистрация № 1 365 398

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 11 октомври 2018 г. по преписка R 817/2018-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложени основания

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета,

Нарушение на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета