11.11.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 383/45


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Amsterdam (Madalmaad) 22. augustil 2019 – Openbaar Ministerie versus ZB

(kohtuasi C-627/19)

(2019/C 383/54)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Amsterdam

Põhikohtuasja pooled

Taotleja: Openbaar Ministerie

Süüdistatav: ZB

Eelotsuse küsimus

Kas olukorras, kus Euroopa vahistamismäärus on tehtud täitmisele pööratava kohtuotsusega määratud vabadusekaotusliku karistuse täideviimise eesmärgil ja Euroopa vahistamismääruse on teinud prokurör, kes osaleb vahistamismääruse teinud liikmesriigis õigusemõistmises ja kelle puhul on tagatud, et Euroopa vahistamismääruse tegemisega vahetult seotud ülesandeid täites tegutseb ta sõltumatult, kehtib ka tingimus, et Euroopa vahistamismääruse tegemise otsuse peale – eelkõige selle proportsionaalsuse kontrollimiseks – peab saama esitada kaebuse, mis vastab täielikult tõhusa kohtuliku kaitse nõuetele?