19.8.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 280/31


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. jūnijā iesniedza Kammergericht Berlin (Vācija) — kriminālprocess pret NJ

(Lieta C-489/19 PPU)

(2019/C 280/43)

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Kammergericht Berlin

Pamata kriminālprocesa dalībnieki

Generalstaatsanwaltschaft Berlin

pret

NJ

Prejudiciālais jautājums

Vai prokuratūras pienākums ievērot norādījumus ir šķērslis tam, lai tā efektīvi izsniegtu Eiropas apcietinājuma orderi (1) arī tad, ja pirms Eiropas apcietinājuma ordera izpildes šis lēmums ir visaptveroši jāpārbauda tiesā?


(1)  Skat. Padomes Pamatlēmumu (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (2002/584/TI) (OV 2002, L 190, 1. lpp.)