18.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 103/17


Преюдициално запитване от Tribunal de première instance de Liège (Белгия), постъпило на 21 януари 2019 г. — BU/État belge

(Дело C-35/19)

(2019/C 103/17)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal de première instance de Liège

Страни в главното производство

Ищец: BU

Ответник: État belge

Преюдициален въпрос

Нарушава ли член 38, параграф 1, алинея 4 от C.I.R./92 (Кодекс на подоходното облагане от 1992 г.) член 45 и следващите (принцип на свободно движение на работници) и член 56 и следващите (принцип на свободно предоставяне на услуги) от Договора за функционирането на Европейския съюз, тъй като освобождава от данъчно облагане обезщетенията за инвалидност само ако тези обезщетения се изплащат от държавния бюджет, т.е. от белгийската държава по силата на белгийското законодателство, като по този начин поражда дискриминация между данъчнозадължено лице, белгийско местно лице, получаващо обезщетения за инвалидност, плащани от белгийската държава по силата на нейното законодателство, които са освободени от облагане с данък, и данъчнозадължено лице, белгийско местно лице, получаващо обезщетения, с които се цели компенсиране на инвалидност, плащани от друга държава — членка на Европейския съюз, които не са освободени от облагане с данък?