11.3.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 93/34


Преюдициално запитване от Riigikohus (Естония), постъпило на 4 януари 2019 г. — A. P./Riigiprokuratuur

(Дело C-2/19)

(2019/C 93/44)

Език на производството: естонски

Запитваща юрисдикция

Riigikohus

Страни в главното производство

Касатор: A. P.

Ответник: Riigiprokuratuur

Преюдициален въпрос

Следва ли да се счита, че признаването на постановена в държава членка присъда и надзорът върху изпълнението ѝ са в съответствие с Рамково решение 2008/947/ПВР (1) на Съвета от 27 ноември 2008 година за прилагане на принципа на взаимното признаване към съдебни решения и решения за пробация с оглед на надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции и когато с посочената присъда се отлага изпълнението на наказанието лишаване от свобода на условно осъдено лице, без да му се налагат допълнителни задължения, така че единственото задължение на осъденото лице е да не извършва ново умишлено престъпление през изпитателния срок (става въпрос за отлагане на изпълнението на наказанието при условно осъждане по смисъла на член 73 от Karistusseadustik [естонски Наказателен кодекс])


(1)  Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година за прилагане на принципа на взаимното признаване към съдебни решения и решения за пробация с оглед на надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции (ОВ L 337, 2008 г., стр 102).