25.2.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 72/39


Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2018 r. – La Caixa / EUIPO – Imagic Vision (imagin bank)

(Sprawa T-761/18)

(2019/C 72/50)

Język skargi: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Fundación bancaria caixa d’estalvis i pensions de Barcelona La Caixa (Palma de Mallorca, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci I. Valdelomar Serrano, P. Román Maestre, D. Liern Cendrero, D. Gabarre Armengol i J. Rodriguez Fuensalida)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Imagic Vision, SL (Madryt, Hiszpania)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą

Sporny znak towarowy: Graficzny unijny znak towarowy zawierający element słowny imagin bank – zgłoszenie nr 14 861 108

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 22 października 2018 r. w sprawie R 1954/2017-4

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

dopuszczenie niniejszej skargi na zaskarżoną decyzję

stwierdzenie błędnego zastosowania w tej decyzji art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

rozstrzygnięcie poprzez przyznanie ochrony dla wszystkich towarów i usług wskazanych w zgłoszeniu graficznego unijnego znaku towarowego nr 14 861 108 imagin bank z klas 9, 36 i 38;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania, w tym poniesionymi przez skarżącą kosztami reprezentacji w związku z niniejszym postępowaniem.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.