18.2.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 65/46


Överklagande ingett den 26 december 2018 – C&A mot EUIPO (#BESTDEAL)

(Mål T-753/18)

(2019/C 65/60)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: C&A AG (Zug, Schweiz) (ombud: P. Koch Moreno)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Omtvistat varumärke: EU-figurmärke innehållande ordelementet ”#BESTDEAL” i vitt – Registreringsansökan nr 17 681 826

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 26 oktober 2018 i ärende R 1234/2018-2

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning (EU) nr 2017/1001.

Åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen och likabehandlingsprincipen.