18.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 65/46


Žaloba podaná 26. decembra 2018 – C&A/EUIPO (#BESTDEAL)

(Vec T-753/18)

(2019/C 65/60)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: C&A AG (Zug, Švajčiarsko) (v zastúpení: P. Koch Moreno, avocat)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie #BESTDEAL v bielej farbe – prihláška č. 17 681 826

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 26. októbra 2018 vo veci R 1234/2018-2

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobné dôvody za dôvodné a zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania v prípade, že sa zúčastní tohto konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001,

porušenie zásad právnej istoty a rovnosti zaobchádzania.