18.2.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 65/46


Beroep ingesteld op 26 december 2018 — C&A/EUIPO (#BESTDEAL)

(Zaak T-753/18)

(2019/C 65/60)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: C&A AG (Zug, Zwitserland) (vertegenwoordiger: P. Koch Moreno, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO

Betrokken merk: aanvraag voor Uniebeeldmerk #BESTDEAL in het wit — inschrijvingsaanvraag nr. 17 681 826

Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 26 oktober 2018 in zaak R 1234/2018-2

Conclusies

toewijzing van het beroep en vernietiging van de bestreden beslissing;

verwijzing in de kosten van het EUIPO indien deze laatste intervenieert in de onderhavige procedure.

Aangevoerde middelen

schending van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad;

schending van de beginselen van rechtszekerheid en gelijke behandeling.