18.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 65/46


26. detsembril 2018 esitatud hagi – C&A AG versus EUIPO (#BESTDEAL)

(Kohtuasi T-753/18)

(2019/C 65/60)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: C&A AG (Zug, Šveits) (esindaja: advokaat P. Koch Moreno)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: Valget värvi ELi kujutismärgi #BESTDEAL taotlus – registreerimistaotlus nr 17 681 826

Vaidlustatud otsus: EUIPO teise apellatsioonikoja 26. oktoobri 2018. aasta otsus asjas R 1234/2018-2

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tunnistada hagi alused põhjendatuks ja tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt, kui viimane osaleb käesolevas menetluses.

Väited

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumine;

õiguskindluse ja võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine.