18.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 65/45


21. detsembril 2018 esitatud hagi – Daimler versus EUIPO (ROAD EFFICIENCY)

(Kohtuasi T-749/18)

(2019/C 65/59)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Daimler AG (Stuttgart, Saksamaa) (esindaja: advokaat P. Kohl)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärgi ROAD EFFICIENCY taotlus – registreerimistaotlus nr 15 814 536

Vaidlustatud otsus: EUIPO viienda apellatsioonikoja 23. oktoobri 2018. aasta otsus asjas R 2701/2017-5

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud ja apellatsioonikoja menetluses kantud kulud välja EUIPO-lt.

Väide

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine.