18.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 65/45


Жалба, подадена на 20 декември 2018 г. — Oakley/EUIPO — Xuebo Ye (Изображение на елипсовиден силует)

(Дело T-744/18)

(2019/C 65/58)

Език на жалбата: испански

Страни

Жалбоподател: Oakley, Inc. (Foothill Ranch, Калифорния, Съединени щати) (представители: E. Ochoa Santamaría и I. Aparicio Martínez, abogadas)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Xuebo Ye (Wenzhou, Китай)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: другата страна в производството пред апелативния състав

Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз (Изображение на елипсовиден силует) — заявка за регистрация № 13 088 191

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на първи апелативен състав на EUIPO от 22 октомври 2018 г. по преписка R 692/2018-1

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да допусне за разглеждане жалбата с всички документи към нея,

да допусне предложената практика за доказване,

да уважи настоящата жалба и да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) и член 72, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.