18.2.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 65/42


Žaloba podaná dne 7. prosince 2018 – Melin v. Parlament

(Věc T-726/18)

(2019/C 65/54)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Joëlle Melin (Aubagne, Francie) (zástupce: F. Wagner, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

prohlásil námitku protiprávnosti za přípustnou a určil protiprávnost článků 33 a 68 POSP [prováděcích opatření ke statutu poslanců] a tím

konstatoval neexistenci právního základu rozhodnutí generálního tajemníka ze dne 4. října 2018,

především:

zrušil rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu ze dne 4. října 2018, oznámené dopisem č. D316037 ze dne 10. října 2018 přijatým podle článku 68 rozhodnutí 2009/C 159/01 předsednictva Evropského parlamentu ze dne 19. května a 9. července 2008 o prováděcích opatřeních ke statutu poslanců Evropského parlamentu, jímž se konstatuje pohledávka vůči žalobkyni ve výši 130 339,35 eur z důvodu neoprávněně vyplacených částek v rámci plateb za parlamentní asistenty a jež odůvodňuje její vymáhání,

zrušil výzvu k úhradě č. 2018-1597, jíž byla žalobkyně informována o tom, že vůči ní byla zjištěna pohledávka na základě rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu ze dne 4. října 2018 ohledně „vymáhání neoprávněně vyplacených částek v rámci plateb za parlamentní asistenty podle článku 68 POSP a článků 78 až 79 finančního nařízení“,

uložil Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby předkládá žalobkyně tři žalobní důvody.

1.

První žalobní důvod vycházející z námitky protiprávnosti kvůli porušení zásad právní jistoty a legitimního očekávání články 33 a 68 prováděcích opatření ke statutu poslanců, přijatých rozhodnutím předsednictva Evropského parlamentu ze dne 19. května a 9. července 2008 zejména kvůli jejich nejasnosti a nepřesnosti.

2.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení podstatných formálních náležitostí, jelikož napadené rozhodnutí se neumožňuje seznámit s přesnými důvody odmítnutí přípustnosti dokumentů předložených jako důkazy o vykonané práci. Rozhodnutí proto nebylo odůvodněno v rozporu s článkem 41 Listiny základních práv Evropské unie, jenž zakotvuje právo na řádnou správu.

3.

Třetí žalobní důvod vycházející z porušení práva žalobkyně, jelikož nebyla generálním tajemníkem vyslechnuta ústně, ale pouze prostřednictvím písemného řízení.