4.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 44/79


Жалба, подадена на 5 декември 2018 г. — The Logistical Approach/EUIPO — Idea Groupe (Idealogistic Compass Greatest care in getting it there)

(Дело T-716/18)

(2019/C 44/105)

Език на жалбата: френски

Страни

Жалбоподател: The Logistical Approach BV (Уден, Нидерландия) (представители: R. Milchior и S. Charbonnel, адвокати)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Idea Groupe (Монтоар дьо Бретан, Франция)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят в производството пред Общия съд

Спорна марка: заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Idealogistic Compass Greatest care in getting it there“ в черно, бяло и синьо — Заявка за регистрация № 14 567 201

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 21 септември 2018 г. по преписка R 2062/2017-4

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение,

да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.

да осъди дружеството Idea Groupe да заплати съдебните разноски, свързани с неговото встъпване, ако това дружество реши да участва в производството.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.