28.1.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 35/32


Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2018 r. – Wyld / EUIPO – Kaufland Warenhandel (wyld)

(Sprawa T-711/18)

(2019/C 35/40)

Język skargi: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Wyld GmbH (Monachium, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat M. Douglas)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG (Neckarsulm, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca

Sporny znak towarowy: Słowny unijny znak towarowy wydl – zgłoszenie nr 14 525 562

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 24 września 2018 r. w sprawie R 2621/2017-2

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i dopuszczenie zgłoszenia unijnego znaku towarowego nr 14 525 562 wydl, w zakresie, w jakim wcześniej zostało odrzucone;

obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 47 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001.