28.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 35/32


Prasība, kas celta 2018. gada 27. novembrī – Wyld/EUIPO – Kaufland Warenhandel (“wyld”)

(Lieta T-711/18)

(2019/C 35/40)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Wyld GmbH (Minhene, Vācija) (pārstāvis: M. Douglas, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG (Neckarsulm, Vācija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “wyld” reģistrācijas pieteikums – reģistrācijas pieteikums Nr. 14 525 562

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2018. gada 24. septembra lēmums lietā R 2621/2017–2

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu un atļaut reģistrācijai pieteiktās Eiropas Savienības preču zīmes Nr. 14 525 562 “wyld” reģistrāciju, ciktāl tā tika atteikta;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 47. panta 2. punkta pārkāpums;

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.