28.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 35/32


Kanne 27.11.2018 – Wyld v. EUIPO – Kaufland Warenhandel (wyld)

(Asia T-711/18)

(2019/C 35/40)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Wyld GmbH (München, Saksa) (edustaja: asianajaja M. Douglas)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG (Neckarsulm, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Hakija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: Hakemus sanamerkin wyld rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Rekisteröintihakemus nro 14 525 562

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 24.9.2018 asiassa R 2621/2017-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen ja hyväksyy EU-tavaramerkkiä ”wyld” koskevan rekisteröintihakemuksen nro 14 525 562 siltä osin kuin se on hylätty

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 2 kohtaa on rikottu.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.