4.2.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 44/76


Skarga wniesiona w dniu 28 listopada 2018 r. – ZPC Flis / EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco)

(Sprawa T-708/18)

(2019/C 44/102)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZPC Flis sp.j. (Radziejowice, Polska) (przedstawiciel: adwokat M. Kondrat)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Niemcy)

Dane dotyczące postępowania przed EUIPO

Zgłaszający sporny znak towarowy: Strona skarżąca przed Sądem

Sporny znak towarowy: Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego FLIS Happy Moreno choco – zgłoszenie nr 15 030 786

Postępowanie przed EUIPO: Postępowanie w sprawie sprzeciwu

Zaskarżona decyzja: Decyzja Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 września 2018 r. w sprawie R 2113/2017-1

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do EUIPO w celu ponownego rozpatrzenia;

albo

zmianę zaskarżonej decyzji poprzez stwierdzenie, że nie istnieją żadne względne podstawy do odmowy rejestracji EUTMA 015030786 „Flis Happy Moreno choco” dla wszystkich towarów i usług z klas 30 i 35, a znak towarowy powinien zostać zarejestrowany;

obciążenie kosztami na korzyść strony skarżącej.

Podniesione zarzuty

Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001;

Naruszenie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań i zasady pewności prawa.