4.2.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 44/76


Prasība, kas celta 2018. gada 28. novembrī – ZPC Flis/EUIPO – Aldi Einkauf (“FLIS Happy Moreno choco”)

(Lieta T-708/18)

(2019/C 44/102)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZPC Flis sp.j. (Radziejowice, Polija) (pārstāvji: M. Kondrat, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Esene, Vācija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja Vispārējā tiesā

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “FLIS Happy Moreno choco” reģistrācijas pieteikums – reģistrācijas pieteikums Nr. 15 030 786

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2018. gada 13. septembra lēmums lietā R 2113/2017-1

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu un nodot lietu atpakaļ EUIPO atkārtotai izskatīšanai;

vai

grozīt apstrīdēto lēmumu, nosakot, ka nav relatīvu atteikuma pamatu atteikt reģistrēt Eiropas Savienības preču zīmi 015030786 “Flis Happy Moreno choco” attiecībā uz visām 30. un 35. klasē ietilpstošajām precēm un pakalpojumiem un ka preču zīme ir jāreģistrē;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

tiesiskās paļāvības aizsardzības principa un tiesiskās drošības principa pārkāpums.