4.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 44/76


Kanne 28.11.2018 – ZPC Flis v. EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco)

(Asia T-708/18)

(2019/C 44/102)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: ZPC Flis sp.j. (Radziejowice, Puola) (edustaja: asianajaja M. Kondrat)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin hakija: Kantaja unionin yleisessä tuomioistuimessa

Riidanalainen tavaramerkki: Hakemus kuviomerkin FLIS Happy Moreno choco rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Rekisteröintihakemus nro 15 030 786

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 13.9.2018 asiassa R 2113/2017-1 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen ja palauttaa asian EUIPO:n käsiteltäväksi,

tai

muuttaa riidanalaista päätöstä toteamalla, ettei tavaramerkkihakemuksen nro 015030786 ”Flis Happy Moreno choco” rekisteröinnin hylkäämiselle ole suhteellisia perusteita luokkiin 30 ja 35 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta, ja että tavaramerkki rekisteröidään, ja

määrää oikeudenkäyntikuluista kantajan eduksi.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.

Luottamuksensuojan ja oikeusvarmuuden periaatteita on loukattu.