4.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 44/76


28. novembril 2018 esitatud hagi – ZPC Flis versus EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco)

(Kohtuasi T-708/18)

(2019/C 44/102)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZPC Flis sp.j. (Radziejowice, Poola) (esindaja: advokaat M. Kondrat)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Saksamaa)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Taotleja: hageja Üldkohtus

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärgi FLIS Happy Moreno choco taotlus – registreerimistaotlus nr 15 030 786

Menetlus EUIPOs: vastulausemenetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 13. septembri 2018. aasta otsus asjas R 2113/2017-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus ja suunata asi tagasi EUIPOle ülevaatamiseks;

või

muuta vaidlustatud otsust nii, et tuvastatakse suhteliste keeldumispõhjuste puudumine seoses ELi kaubamärgi nr 015030786 „Flis Happy Moreno choco“ registreerimisega kõigi klassidesse 30 ja 35 kuuluvate kaupade ja teenuste jaoks ning nõustutakse kaubamärgi registreerimisega;

mõista hageja kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumine;

Õiguspäraste ootuste kaitse põhimõtte ja õiguskindluse põhimõtte rikkumine.