21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 25/61


Överklagande ingett den 26 november 2018 – Werner mot EUIPO – Merck (fLORAMED)

(Mål T-695/18)

(2019/C 25/79)

Överklagandet är avfattat på: tyska

Parter

Klagande: Stefan Werner (Baldham, Tyskland) (ombud: advokat T. Büttner)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

Motpart vid överklagandenämnden: Merck KGaA (Darmstadt, Tyskland)

Uppgifter om förfarandet vid EUIPO

Varumärkessökande: Klaganden

Omtvistat varumärke: Ansökan om registrering av EU-figurmärket fLORAMED – Registreringsansökan nr 15 336 639

Förfarande vid EUIPO: Invändningsförfarande

Överklagat beslut: Beslut meddelat av andra överklagandenämnden vid EUIPO den 17 september 2018 i ärende R 197/2018-2

Yrkande

Klaganden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det överklagade beslutet och invändningsenhetens beslut av den 24.11.2017 att avslå varumärkesansökan för samtliga sökta varuslag, varigenom invändarens invändning av den 7.10.2016 bifölls.

Grund

Åsidosättande av artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.