21.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 25/61


Kanne 26.11.2018 – Werner v. EUIPO – Merck (fLORAMED)

(Asia T-695/18)

(2019/C 25/79)

Kannekirjelmän kieli: saksa

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Stefan Werner (Baldham, Saksa) (edustaja: asianajaja T. Büttner)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Merck KGaA (Darmstadt, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: Hakemus kuviomerkin fLORAMED rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Rekisteröintihakemus nro 15 336 639

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 17.9.2018 asiassa R 197/2018-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen sekä väiteosaston 24.11.2017 tekemän päätöksen, jolla hylätään tavaramerkkihakemus kaikkien haettujen tavaroiden osalta ja hyväksytään väitteentekijän 7.10.2016 tekemä väite.

Kanneperuste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.