21.1.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 25/61


Sag anlagt den 26. november 2018 — Werner mod EUIPO — Merck (fLORAMED)

(Sag T-695/18)

(2019/C 25/79)

Stævningen er affattet på tysk

Parter

Sagsøger: Stefan Werner (Baldham, Tyskland) (ved advokat T. Büttner)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Merck KGaA (Darmstadt, Tyskland)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger: Stefan Werner

Det omtvistede varemærke: Ansøgning om EU-ordmærket »fLORAMED« — registreringsansøgning nr. 15 336 639

Sagen for EUIPO: Indsigelsessag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 17. september 2018 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 197/2018-2)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres på lige fod med den af indsigelsesafdelingen den 24. november 2017 vedtagne afgørelse, hvorved varemærkeansøgningen blev afslået for alle de ansøgte varer, og hvorved indsigerens indsigelse af 7. oktober 2016 blev taget til følge.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001.