21.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 25/61


Жалба, подадена на 26 ноември 2018 г. — Werner/EUIPO — Merck (fLORAMED)

(Дело T-695/18)

(2019/C 25/79)

Език на жалбата: немски

Страни

Жалбоподател: Stefan Werner (Балдам, Германия) (представител: T. Büttner, Rechtsanwalt)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Друга страна в производството пред апелативния състав: Merck KGaA (Дармщад, Германия)

Данни за производството пред EUIPO

Заявител на спорната марка: жалбоподателят

Спорна марка: заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз „fLORAMED“ — заявка за регистрация № 15 336 639

Производство пред EUIPO: производство по възражение

Обжалвано решение: решение на втори апелативен състав на EUIPO от 17 септември 2018 г. по преписка R 197/2018-2

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да отмени обжалваното решение, както и решението на отдела по споровете от 24 ноември 2017 г., с което е отхвърлена заявката за регистрация на марка за всички заявени стоки и е уважено възражението на възразяващия от 7 октомври 2016 г.

Изложено основание

Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.