28.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 35/25


22. novembril 2018 esitatud hagi – Sony Interactive Entertainment Europe Ltd versus EUIPO – Vieta Audio (Vita)

(Kohtuasi T-690/18)

(2019/C 35/31)

Hagiavalduse keel: inglise

Pooled

Hageja: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (London, Ühendkuningriik) (esindaja S. Malynicz, QC)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Vieta Audio (Barcelona, Hispaania)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi sõnamärk „VITA“ – registreerimistaotlus nr 9 993 361

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO neljanda apellatsioonikoja 10. septembri 2018. aasta otsus asjas R 695/2018-4

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

jätta EUIPO ja teise menetluspoole kohtukulud nende endi kanda ning mõista neilt välja hageja kohtukulud.

Väited

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 72 lõike 6 rikkumine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 58 lõike 1 punkti a rikkumine.